Włodawa,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjalubelskie

Powierzchnia583 m2

Oferta aktualna od19.05.2020

Cena911 000,00 zł

Opis

                                                                                       

 

                                        WARUNKI II PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

                                                             zwane dalej „ WARUNKAMI”

na sprzedaż praw do nieruchomości położonej we Włodawie przy alei Józefa Piłsudskiego 31
                                                        

1. Informacja o organizatorze przetargu

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA („PKO BP” lub „Bank”)
z siedzibą przy  ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 o kapitale zakładowym  1 250 000 000  zł, wpłaconym w całości.

2. Adres sprzedawanej Nieruchomości
Włodawa aleja Józefa Piłsudskiego 31 (woj. lubelskie, 22-200 Włodawa)
3. Opis przedmiotu przetargu:
Przedmiotem przetargu jest prawo własności do nieruchomości gruntowej, położonej we Włodawie przy alei Józefa Piłsudskiego 31, stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 623 (obręb 1) o powierzchni 0,0225 ha zabudowanej budynkiem  biurowym o powierzchni netto 583 m² (wg Polska Norma  PN-70B-02356), dalej „Nieruchomość”.
Dla  Nieruchomości Sąd Rejonowy  we Włodawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LU1W/00018328/4.

4. Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza zbycia praw do Nieruchomości, opisanej w pkt. 3 została ustalona na kwotę 911 000,00 zł  (słownie: dziewięćset jedenaście tysięcy  złotych) netto.

Transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w. zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Na nabywcy będzie spoczywać obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości. W przypadku zmiany przepisów prawa która skutkowałaby zmianą stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży praw do Nieruchomości lub w przypadku uznania przez organy skarbowe, także po zawarciu umowy sprzedaży, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji, w szczególności na skutek wniesienia wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży praw do nieruchomości podatku od towarów i usług.

5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu oraz składania ofert.
1) Przetarg odbędzie się w Warszawie przy ul. Chłodnej 52.
2) Oferty w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodawie przy alei Józefa Piłsudskiego 31”, należy składać na adres:
PKO Bank Polski SA
Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości
Ul. Chłodna 52, I piętro, pok. DSN
00-872 Warszawa,
w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz. 12:00.
3) O  terminie złożenia oferty decyduje  termin jej dostarczenia do wyżej wskazanej siedziby Departamentu Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.
4) Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom.


6. Dane które powinna zawierać oferta.
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Bankiem,
2) numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP o ile został nadany,
3) numer KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców,
4) oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie, gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia oferty, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup Nieruchomości,
5) kserokopię dowodu wpłaty wadium,
6) oświadczenie, m.in. że oferent zapoznał się z niniejszymi Warunkami i nie zgłasza zastrzeżeń - zgodnie z treścią Załącznika nr 1,
7) oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 – Konflikt interesów,
8) oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3- Zwrot wadium,
9) oferowaną cenę netto sprzedaży praw do nieruchomości,
10) datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej,
Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(one) do składania oświadczeń woli – reprezentowania oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta poświadczone notarialnie.

Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia


7. Informacja o WADIUM
1) Kwota wadium wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2) Kwota wadium powinna być wpłacona na rachunek PKO Banku Polskiego SA nr 28 1020 0003 0005 5100 0051 9111 z adnotacją „Wpłata wadium za nabycie nieruchomości zabudowanej położonej we Włodawie przy alei Józefa Piłsudskiego 31”. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
3) Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe po rozstrzygnięciu przetargu, o którym mowa w pkt 10 ppkt 1.
4) Wadium wpłacono przez oferentów, których oferty zostaną dostarczone po terminie, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty wadium.
5) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny, przy czym wpłacone wadium będzie miało formę zadatku przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży, o której mowa w  pkt 8 ppkt. 1.
6) Wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli  oferent, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub odpowiednio przedwstępnej umowy sprzedaży w terminach, o których mowa  w pkt 8.

8. Termin oraz miejsce sporządzenia umowy sprzedaży
Oferent, którego oferta zostanie przyjęta zobowiązany jest do:
1) Zawarcia w terminie 20 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o ostatecznym przyjęciu oferty, o którym mowa w pkt 10 ppkt. 4, przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego.
2) Zawarcia w terminie 10 tygodni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 10 ppkt. 4 przyrzeczonej umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem że w przypadku gdy oferentem będzie cudzoziemiec, o którym mowa w pkt 6 ppkt 4, termin na zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży wynosi 2 tygodnie i liczony będzie od otrzymania zgody Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości.
W przypadku wystąpienia przez Strony ze wspólnym wnioskiem do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie sprzedaży praw do Nieruchomości i nieotrzymania tej interpretacji najpóźniej na 2 tygodnie przed upływem terminu, o którym mowa w ppkt 2, termin zawarcia umowy sprzedaży praw do Nieruchomości zostanie przedłużony do 15 dni roboczych od dnia poinformowania oferenta przez Bank, wiadomością e-mail wysłaną na wskazany w ofercie adres e-mail, o otrzymanym stanowisku organu podatkowego w zakresie opodatkowania transakcji.
3) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży , o której mowa w ust. 1 nie jest obligatoryjne w przypadku, gdy w terminie przewidzianym na jej zawarcie zostanie zawarta umowa sprzedaży praw do Nieruchomości.

Zawarcie umowy sprzedaży, w tym przedwstępnej umowy sprzedaży nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

9. Kryterium wyboru
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaproponowana przez oferenta ceny zakupu nieruchomości, nie niższa niż wskazana w pkt. 4 cena wywoławcza.

10. Rozstrzygnięcie Przetargu
1) Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu złożenia ofert, o którym mowa w pkt 5 ppkt 2 Warunków, z zastrzeżeniem, że w  przypadku określonym w ppkt. 2 poniżej, rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 14  dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Bank zastrzega sobie możliwość wydłużenia  terminów w uzasadnionych sytuacjach, o czym oferenci zostaną powiadomieni.
2) W przypadku, gdy w toku przetargu do Banku wpłynie więcej niż jedna ważna oferta nabycia praw do Nieruchomości oraz gdy proponowane ceny nabycia praw do Nieruchomości z co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert będą różnić się o nie więcej niż 10%, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowo aukcji elektronicznej na platformie internetowej, która odbyłaby się najpóźniej 14 dni kalendarzowych od terminu złożenia ofert. Bank poinformuje oferentów o zamiarze zorganizowania aukcji i warunkach jej przeprowadzenia wiadomością e-mail wysłaną na wskazany w ofercie adres e-mail najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.
3) Bank zawiadomi pisemnie oferentów o rozstrzygnięciu przetargu w terminie określonym w ppkt 1.
4) Bank informuje, że przetarg może być odwołany na każdym etapie, zaś rozstrzygnięcie przetargu  opisane w ppkt. 1 tj. wyłonienie najkorzystniejszej oferty w przetargu nie jest równoznaczne z przyjęciem oferty i zobowiązaniem Banku do zawarcia umowy sprzedaży praw do Nieruchomości. O ostatecznym przyjęciu oferty decyduje Zarząd i Rada Nadzorcza Banku, a wyłonienie najkorzystniejszej oferty w przetargu stanowi podstawę do rekomendacji danej oferty Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku. Decyzja o ostatecznym przyjęciu oferty zostanie podjęta w ciągu 60 dni od rozstrzygnięcia przetargu, a brak w tym terminie oświadczenia Banku dotyczącego przyjęcia oferty nie stanowi milczącego (dorozumianego) przyjęcia oferty. Bank zawiadomi pisemnie oferenta o ostatecznym przyjęciu oferty, tj. wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości przez właściwe organy Banku.
5) Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem umów w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.
6) Oferent, którego oferta zostanie przyjęta przez Bank, zobowiązany jest, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem zawarcia aktu notarialnego:
a) w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych lub częściowego finansowania zakupu ze środków własnych, do dokonania wpłaty kwoty należnej na wskazany przez Bank rachunek bankowy ,
b)  w przypadku współfinansowania zakupu ze środków pochodzących z kredytu, do przedstawienia nie później niż 3 dni robocze dokumentów potwierdzających udzielenie kredytu przez „bank kredytujący”, w której „bank kredytujący” zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży.
7) Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełnia wymagań zawartych w niniejszych Warunkach.


11. Dodatkowe informacje
1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nieruchomość znajduje się w strefie przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną i usługi nieuciążliwe – symbol w planie 22MWU. Teren położony jest w strefie „A”- ścisłej ochrony konserwatorskiej. Dokument stanowi Załącznik nr … do Warunków
2.  Powierzchnia Nieruchomości wskazana w pkt. 3  została wyliczona zgodnie z normą PN-70B-02356 i jest podana na podstawie posiadanej inwentaryzacji sporządzonej na wewnętrzne potrzeby przez Bank w listopadzie 2015 r. Dokument stanowi Załącznik nr 4 do Warunków.

12. Odwołanie przetargu
Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości lub umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W tym wypadku Bank niezwłocznie zwraca oferentowi wniesione wadium, a w razie wniesienia całości ceny sprzedaży, Bank zwraca także tę kwotę niezwłocznie.


13.  Zasady udostępniania informacji na temat Nieruchomości
Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości (w tym dokumenty do wglądu) można uzyskać w Departamencie Sprzedaży i Najmu Nieruchomości PKO Banku Polskiego SA w Lublinie, przy ul. Watykańskiej 7, u Pana Daniela Chęcia (tel. 81 537 30 78, kom 724 132 479, adres mailowy daniel.chec@pkobp.pl) w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00.
Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach
od 9.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Danielem Chęciem.


14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.

 

Załączniki do Warunków Przetargu:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń 
Załącznik nr 2 – Konflikt interesów
Załącznik nr 3 – Zwrot wadium
Załącznik nr 4- Inwentaryzacja (do wglądu po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności)
Załącznik nr 5- Wypis z rejestru gruntów (do wglądu po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności)
Załącznik nr 6- Mapa ewidencyjna (do wglądu po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności)
Załącznik nr 7 – Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni