Woźniki,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjaśląskie

Powierzchnia790,03

Oferta aktualna od09.06.2021

Cena930 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości
ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

przygotowuje do zbycia nieruchomość zabudowaną położoną w  Woźnikach przy ul. Rynek 9.

Przedmiotem sprzedaży będzie prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Woźnikach przy ul. Rynek 9, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 415/68 (obręb 0005 Woźniki) o powierzchni 0,1079 ha, zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej wynoszącej 790,03 m2 ( wg normy PN-ISO 9836:1997).

Powierzchnie budynku podano na podstawie inwentaryzacji budowlanej sporządzonej w dniu 29.12.2015 r.

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Lublińcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1L/00056040/0.

Przewidywana cena zbycia wynosi  930 000 zł netto. Podana cena ma charakter wyłącznie informacyjny. Cena zostanie podana na etapie postępowania sprzedażowego.
 

Informacje dodatkowe:
1) Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków z dnia 09.03.2021 r. na działce ewidencyjnej nr 415/68 posadowione są dwa budynki:
- budynek oznaczony identyfikatorem 240708_4.0005.1042_BUD o powierzchni zabudowy 289 m2, dwóch kondygnacjach nadziemnych wybudowany w 1848 roku,
- budynek  oznaczony identyfikatorem 240708_4.0005.1043_BUD o powierzchni zabudowy 122 m2, jednej kondygnacji nadziemnej wybudowany w 1991 roku.
Wyżej wymienione budynki stanowią jedną funkcjonalną całość. Budynek jest częściowo podpiwniczony podczas gdy w kartotece budynków wskazano ilość kondygnacji podziemnych-0.
2) Nieruchomość graniczy z działką nr 667/56 stanowiącą drogę gminną (ul. Rynek) natomiast dojazd do południowo-zachodniej części nieruchomości stanowiącej podwórze z wykonanym podjazdem oraz dojściem do budynku od strony podwórza odbywa się od strony południowo-wschodniej (od ul. Chopina) poprzez działki 623/69, 417/70, 285/73, do których bank nie posiada tytułu prawnego.
3) Dla nieruchomości wydano decyzję o zajęciu pasa drogowego dotyczącą umieszczenia urządzenia reklamowego.
4) Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr 234/XXI/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.12.2004 r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym MN1U co stanowi tereny pod zabudowę jednorodzinną w rejonach ochrony konserwatorskiej oraz pod usługi handel, rzemiosło, gastronomię, administrację, banki.
5) Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie znak SOZ-MP/4166/456/11/03 z dnia 07.03.2003 r. budynek przy ul. Rynek 9 w Woźnikach figuruje w ewidencji dóbr kultury oraz zlokalizowany jest w obrębie wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego miasta. Układ urbanistyczny miasta Woźniki widnieje w rejestrze zabytków pod numerem A/272.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 723 725 134 w godzinach 9.00-15.00.
Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane oraz cena mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.  Warunki sprzedaży oraz cena wywoławcza zostaną podane na etapie postępowania sprzedażowego.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.
Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.

Udział w procesie sprzedaży wiąże  się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.
W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

 

śląskie
Rynek 9