Cieszyn,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjaśląskie

Powierzchnia4144,48m²

Oferta aktualna od20.03.2024

Cena3 215 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CIESZYNIE (WOJ. ŚLĄSKIE) PRZY UL. KOLEJOWEJ 25

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

1. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej składającej się z działek o łącznej powierzchni 0,1792 ha, wraz z prawem odrębnej własności budynku biurowego („Budynek”), którego powierzchnia netto wynosi 4 144,48 m2,

2. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0009 ha,

3. prawo własności działki gruntowej o powierzchni 0,0216 ha.

Powyższe działki, łącznie tworzą jedną zabudowaną nieruchomość, która wraz z Budynkiem, dalej zwana będzie „Nieruchomością”.

 

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość położna jest w centrum Cieszyna w odległości ok. 700 m od Rynku, jej otoczenie stanowi zabudowa usługowo-mieszkaniowa.

 

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE: Nieruchomość jest położona na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Cieszyna. przedmiotowa Nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem: A1MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i zabudowy usługowej.

 

Dla Nieruchomości zostało wydane Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku z dnia 02.07.2023 r. Zgodnie z ww. dokumentem:

a) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 96,03 kWh/(m 2 ·rok),

b) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 88,50 kWh/(m 2 rok),

c) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 169,47 kWh/(m 2 rok),

d) udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: Uoze = 0,00 %,

e) jednostkowa wielkość emisji CO 2 wynosi: ECO 2 = 0,03 t CO2/(m 2 rok).

 

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY wynosi 3 215 000 zł (słownie: trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy złotych) netto.

 

TERMIN ZBIERANIA OFERT upływa w dniu 22.07.2024 r.

 

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa.

 

WYDANIE NIERUCHOMOŚCI: w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, po uprzedniej zapłacie całej ceny.

Informacje dotyczące Nieruchomości, zawiera „OPIS NIERUCHOMOŚCI”. Przebieg postępowania sprzedażowego, w tym m.in. sposób składania ofert, kryterium wyboru i sposób wyłonienia oferty w postępowaniu jednoetapowym i dwuetapowym (możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej), informacje związane z przyjęciem oferty, znajduje się w dokumencie„WARUNKI POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO UPROSZCZONEGO” (dalej: „Warunki”). Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości, można uzyskać również:

a) telefonicznie - u pana Marka Mieczyńskiego pod numerem telefonu 696-40-60-44,

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: marek.mieczynski@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

 

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, Opisie Nieruchomości a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w niniejszym ogłoszeniu. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl , pod nazwą: „Cieszyn, ul. Kolejowa 25”.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego dotyczącego Nieruchomości bez podania przyczyn lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości lub do podpisania umowy sprzedaży Nieruchomości, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera załącznik, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl , pod nazwą: „Cieszyn, ul. Kolejowa 25” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

Załączniki do ogłoszenia, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:

1. Opis Nieruchomości

2. Warunki postępowania konkurencyjnego uproszczonego