Cieszyn,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjaśląskie

Powierzchnia4144,48m²

Oferta aktualna od25.04.2023

Cena2 850 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

 1. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr ewidencyjnych 107/4, 142/1 (obręb 41) o łącznej powierzchni 0,1792 ha, wraz z prawem odrębnej własności budynku biurowego (zwanego dalej „Budynkiem”) wg  Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 240301_1.0041.62_BUD, którego powierzchnia netto zgodnie z inwentaryzacją architektoniczną z dnia 29.12.2015 roku wynosi 4 144,48 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00051037/8;
 2. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej składającej się z działki o nr ewidencyjnym 108/1 (obręb 41), o powierzchni 0,0009 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00056954/7;
 3. prawo własności zabudowanej działki gruntowej o nr ewidencyjnym 126/2 (obręb 41) o powierzchni 0,0216 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00077974/6.

 W dalszej części niniejszego Ogłoszenia powyższe nieruchomości zwane będą łącznie „Nieruchomością”.

 

Informacje o Nieruchomości:

 1. Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21.10.2021 r. , na obszarze na którym położona jest Nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Cieszyna, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/338/13 Rady Miejskiej Cieszyna, zmienionego uchwałą nr XXVIII/270/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2016 roku, kompleks usytuowany jest na obszarze oznaczonym symbolem A1MWU – tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinna i zabudowę usługową.
 2. Zgodnie z opracowaniem „Inwentaryzacja na potrzeby określenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości” sporządzonej 29.15.2015r., powierzchnia Budynku wynosi 4 144,48m2 (powierzchnia użytkowa wynosi 3 703,45486,61m2). Stan aktualny, z uwagi na przeprowadzone prace remontowo - adaptacyjne, może odbiegać od stanu przedstawionego w dokumencie.
 3. Sprzedaż prawa do Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT. Jest to tzw. zwolnienie fakultatywne, z którego strony transakcji mogą zrezygnować na rzecz wyboru opodatkowania VAT zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 10 UVAT. Wybór opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca przed dokonaniem dostawy złożą zgodnie oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy. W przypadku pozostania przy opcji zwolnienia z opodatkowania VAT, na nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej praw do Nieruchomości, natomiast w przypadku skutecznego wyboru opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC. W przypadku zmiany przepisów prawa, która skutkowałyby zmianą stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży lub w przypadku uznania przez organy podatkowe, także po zawarciu umowy sprzedaży, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług. Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji.

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 2 850 000 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

 

Termin zbierania ofert: do 8 czerwca 2023 r.

 

Zapraszamy do składania ofert. Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;
 2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;
 3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;
 4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");
 5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");
 6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;
 7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie przez małżonka Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank. Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem umów w postaci aktu notarialnego ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

 1. telefonicznie - u Pana Marka Mieczyńskiego pod numerem telefonu 696-406-044;
 2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub marek.mieczynski@pkobp.pl.

Nieruchomość można oglądać w dni robocze, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Markiem Mieczyńskim.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia ogłoszenia o sprzedaży, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży Nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Cieszyn ul. Kolejowa 25” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".