Cieszyn,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjaśląskie

Powierzchnia4144,48m²

Oferta aktualna od30.10.2023

Cena3 916 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 15 02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ ZABUDOWANE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE, POŁOŻONE W CIESZYNIE (WOJ. ŚLĄSKIE) PRZY UL. KOLEJOWEJ 25

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

1. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr ewidencyjnych 107/4, 142/1 (obręb 41) o łącznej powierzchni 0,1792 ha, wraz z prawem odrębnej własności budynku biurowego (zwanego dalej „Budynkiem”) wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 240301_1.0041.62_BUD, którego powierzchnia netto zgodnie z inwentaryzacją architektoniczną z dnia 29.12.2015 roku wynosi 4 144,48 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00051037/8;

2. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej składającej się z działki o nr ewidencyjnym 108/1 (obręb 41), o powierzchni 0,0009 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00056954/7;

3. prawo własności zabudowanej działki gruntowej o nr ewidencyjnym 126/2 (obręb 41) o powierzchni 0,0216 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00077974/6.

Powyższe nieruchomości zwane będą łącznie „Nieruchomością”.

Warunki postępowania przy zbywaniu Nieruchomości w trybie postępowania konkurencyjnego uproszczonego (zwane dalej „Warunkami)” zawierające m.in. szczegółowy opis przebiegu postępowania sprzedażowego, sposób i miejsce składania ofert, informacji i dokumentów, które powinna zawierać oferta, kryterium wyboru oferty oraz sposób wyłonienia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu jednoetapowym lub dwuetapowym podane są w Załączniku nr 6 do Ogłoszenia.

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia umieszczony jest na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Cieszyn, Kolejowa 25” i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

W dalszej części niniejszego ogłoszenia („Ogłoszenie”) i Warunków postępowania sprzedaży nieruchomości w trybie postępowania konkurencyjnego uproszczonego, powyższa nieruchomość gruntowa, Budynek oraz budowle i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu Ogłoszenia sprzedaży zwane będą łącznie „Nieruchomością”, a „sprzedaż Nieruchomości” będzie oznaczała sprzedaż wymienionych powyżej praw do Nieruchomości.

 

Informacje o Nieruchomości:

1. Budynek podlegający sprzedaży, to obiekt dwupiętrowy, całkowicie podpiwniczony z poddaszem użytkowym o funkcji biurowo-usługowej z 1995 roku. Kopia Decyzji nr APN 7353/43/95 o pozwoleniu na użytkowanie Budynku z 23.10.1995 r, stanowi Załącznik nr 7 do Ogłoszenia.

2. Zgodnie z opracowaniem „Inwentaryzacja na potrzeby określenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości” sporządzonej 29.15.2015 r., powierzchnia netto Budynku wynosi 4 144,48 m 2 (powierzchnia użytkowa wynosi 3 703,45 m2). Kopia powyższego opracowania stanowi Załącznik nr 8 do Ogłoszenia.

3. Rzuty kondygnacji stanowią Załącznik od nr 9A do nr 9F do Ogłoszenia . Stan aktualny, z uwagi na przeprowadzone prace adaptacyjne, może odbiegać od stanu przedstawionego w ww. załącznikach.

4. Dokumentacja formalno-prawna:

1) kopia wypisu z rejestru gruntów (działki nr 107/4 i 142/1) z dnia 04.05.2023 r. stanowi Załącznik nr 10A do Ogłoszenia ,

2) kopia wypisu z rejestru gruntów (działka nr 108/1) z dnia 04.05.2023 r. stanowi Załącznik nr 10B do Ogłoszenia,

3) kopia wypisu z rejestru gruntów (działka nr 126/1) z dnia 04.05.2023 r. stanowi Załącznik nr 10C do Ogłoszenia,

4) kopia wypisu z kartoteki budynków z dnia 04.05.2023 r. stanowi Załącznik nr 11 do Ogłoszenia,

5) kopia mapy ewidencyjnej z dnia 04.05.2023 r. stanowi Załącznik nr 12 do Ogłoszenia,

6) kopia mapy zasadniczej z dnia 04.05.2023r. stanowi Załącznik nr 13 do Ogłoszenia,

7) zgodnie z Zaświadczeniem Urzędu Miasta w Cieszynie nr SRM-II.6727.145.2023 z dnia 08.05.2023 r., Nieruchomość jest położona na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Zaświadczenie o braku mpzp stanowi Załącznik nr 14 do Ogłoszenia,

8) zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna nr XXVIII/270/16 z 29.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Cieszyna. przedmiotowa Nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem: A1MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i zabudowy usługowej. Pismo nr SRM-II-6727.146.2023 z 09.05.2023 r., zawierające wypis i wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stanowi Załącznik nr 15 do Ogłoszenia,

9) na terenie Miasta Cieszyna nie została wyznaczona strefa rewitalizacji, a także Rada Miejska Cieszyna nie ustanowiła prawa pierwokupu., natomiast Nieruchomość położona jest na terenie objętym obszarem rewitalizacji do 2026 r.

5. Wykaz instalacji znajdujących się w Budynku, zamieszczony jest w Załączniku nr 16 do Ogłoszenia.

6. Wykaz części składowych Nieruchomości, które zostaną wydane nabywcy łącznie z Nieruchomością zmieszczone są w Załączniku nr 17 do Ogłoszenia.

7. Stan techniczny Budynku, w tym znajdujących się w nim instalacji, przedstawiają protokoły z kontroli okresowych, przeglądów instalacji, kontroli instytucji zewnętrznych, ekspertyz oraz opinii, których kopie stanowią Załączniki od nr 18. do nr 22 do Ogłoszenia.

Załącznik nr 23 do Ogłoszenia przedstawia wykaz tych zaleceń spośród ogółu zaleceń wskazanych w dokumentach wymienionych w zdaniu poprzednim, które zostały lub zostaną zrealizowane przez Bank.

8. Załącznik nr 24 do Ogłoszenia zawiera protokół z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony p.poz. z 13.04.2011 r.

9. Dla Budynku zostało wydane świadectwo charakterystyki energetycznej z dnia 02.07.2023 r.

Zgodnie z ww. dokumentem:

- wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 96,03 kWh/(m 2 ·rok),

- wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 88,50 kWh/(m 2 rok),

- wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 169,47 kWh/(m 2 rok),

- udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: Uoze = 0,00 %,

- jednostkowa wielkość emisji CO 2 wynosi: ECO 2 = 0,03 t CO2/(m 2 rok).

Świadectwo energetyczne budynku z 2023 r. stanowi Załącznik nr 27 do Ogłoszenia.

10. Na terenie Nieruchomości (w Budynku) umieszczona jest stacja transformatorowa, która pozostaje w ciągłej eksploatacji i na majątku Firmy Tauron Dystrybucja SA. Stacja zasila przede wszystkim Budynek ale również okolicznych odbiorów. Pismo Firmy Tauron Dystrybucja SA znak, R/3279/BB/2022 z 28.06.2023 r. stanowi Załącznik nr 26 do Ogłoszenia.

11. Załącznik od nr 27A do nr 27C do Ogłoszenia zawierają Zawiadomienia nr GN.6843.1.11.2022, GN.6843.1.9.2022 i GN.6843.1.10.2022 z dnia 09.12.2022 r. zawierające wypowiedzenia dotychczasowej i ustanowienia nowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działek gruntowych.

12. Załącznik nr 28 do Ogłoszenia, przedstawia wykaz posiadanej przez Bank dokumentacji technicznej Budynku. Bank nie gwarantuje kompletności ani prawidłowości przedmiotowej dokumentacji.

13. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie do 10 dni roboczych od podpisania umowy sprzedaży, ale nie wcześniej, niż po zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości. Nieruchomość zostanie wydana w stanie wynikającym z wieku Nieruchomości i znajdujących się w niej instalacji, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Przez pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się zużycia będącego następstwem jej prawidłowego używania.

14. Bank opisuje Nieruchomość i udostępnia posiadaną dokumentację, a także umożliwia osobom zainteresowanym, przed złożeniem oferty, przeprowadzenie wizji Nieruchomości i wykonanie przez nie, na ich koszt, audytu Nieruchomości, celem jak najszerszego zobrazowania oferentom stanu Nieruchomości. Opis Nieruchomości i udostępniana oferentom dokumentacja nie zwalnia oferentów z obowiązku dokonania aktów staranności, tj. zweryfikowania stanu, w tym technicznego i prawnego, Nieruchomości we własnym zakresie, przed złożeniem oferty.

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 3 916 000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy złotych) netto.

 

Termin zbierania ofert: do 5 stycznia 2024 r.

 

Planowana sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT (tzw. zwolnienie fakultatywne). Wybór opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca złożą zgodne oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży albo w akcie notarialnym umowy sprzedaży Nieruchomości. W przypadku pozostania przy zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, na nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości (nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli strony dokonają skutecznie wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT).

W przypadku zmiany przepisów prawa, która skutkowałyby zmianą stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży lub w przypadku uznania przez organy podatkowe, także po zawarciu umowy sprzedaży, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.

Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji.

Bank zastrzega, że podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży / umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank. Koszty sporządzenia umowy przedwstępnej / umowy sprzedaży ponosi strona kupująca.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

a) telefonicznie - u Pana Marka Mieczyńskiego pod numerem telefonu 696 406 044 ;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub marek.mieczynski@pkobp.pl .

Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia Ogłoszenia o sprzedaży Nieruchomości oraz Warunków postępowania przy zbywaniu Nieruchomości w trybie postęowania konkurencyjnego uproszczonego, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży / umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Cieszyn, Kolejowa 25”.

 

PKO Bank Polski S.A. informuje, że w dniu 30.10.2023 r.  w Ogłoszeniu :

-  zaktualizowano oczekiwaną przez Bank cenę sprzedaży (aktualna oczekiwana przez Bank cena sprzedaży została podana w ogłoszeniu i wynosi 3 916 000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy złotych) netto

-  zmieniono termin składania ofert do dnia 05.01.2024 r.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży Nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 4, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl , pod nazwą: „Cieszyn, Kolejowa 25” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Załączniki nr od 1, do nr 4 oraz nr 6 do Ogłoszenia dostępne są do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: Cieszyn, Kolejowa 25, na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

Pozostałe załączniki do Ogłoszenia tj. nr 5 i od nr 7 do nr 28, zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

Załączniki do Ogłoszenia, dostępne na stronie internetowej po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i Warunkami.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta dot. własnoręczności podpisów

Załącznik nr 4 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 6 – Warunki postępowania sprzedaży Nieruchomości 

 

Załączniki do Ogłoszenia, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:

Załącznik nr 5 – Projekt Regulaminu aukcji elektronicznej

Załącznik nr 7 – Pozwolenie na użytkowanie z 23.10.1995 r. r.

Załącznik nr 8 -Inwentaryzacja Budynku z 29.12.2015 r.

Załącznik nr 9A – 9F – Rzuty poszczególnych kondygnacji.

Załącznik nr 10A – 10C – Wypis z rejestru gruntów z 04.05.2023 r.

Załącznik nr 11 – Wypis z kartoteki budynków z 04.05.2023 r.

Załącznik nr 12 – Mapa ewidencyjna z 04.05.2023 r.

Załącznik nr 13 – Mapa zasadnicza z 04.05.2023 r.

Załącznik nr 14 – Zaświadczenie dot. braku mpzp z 08.05.2023 r.

Załącznik nr 15 – Wypis i wyrys ze studium z 09.05.2023 r.

Załącznik nr 16 – Wykaz instalacji w Budynku.

Załącznik nr 17 – Wykaz części składowych.

Załącznik nr 18 – Przegląd budowlany, kominiarski (1R) z 27.07.2023 r.

Załącznik nr 19 – Przegląd elektryczny (5L) z 16.06.2023 r.

Załącznik nr 20 – Przegląd przewodów kominowych z 27.07.2023 r.

Załącznik nr 21 – Przegląd węzła cieplnego z 16.06.2023 r.

Załącznik nr 22 – Przegląd włącznika p.poż z 08.05.2023 r.

Załącznik nr 23 – Wykaz realizowanych zaleceń.

Załącznik nr 24 – Protokół z kontroli p.poż z 13.04.2011 r.

Załącznik nr 25 – Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku z 02.07.2023 r.

Załącznik nr 26 – Pismo Tauron Dystrybucja z 28.06.2023 r.

Załącznik nr 27A – 27C – Zawiadomienia o opłacie za użytkowanie wieczyste gruntu z 09.12.2022 r.

Załącznik nr 28 – Wykaz posiadanej dokumentacji

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT