Mysłowice,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjaśląskie

Powierzchnia2347,28m²

Oferta aktualna od17.04.2024

Cena5 628 000,00 zł

Opis

ogłoszenie w sprawie sprzedaży

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W  MYSŁOWICACH WOJ. ŚLĄSKIE

1. Przedmiotem sprzedaży są:

a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Mysłowicach (woj. śląskie, obręb 0010, Wesoła) stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 1497/36, 1499/36 o powierzchni 0,0893 ha,

b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Mysłowicach (woj. śląskie, obręb 0010, Wesoła) stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 1457/32, 1468/32, 1505/36 o powierzchni 0,2752 ha,

c) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Mysłowicach (woj. śląskie, obręb 0010, Wesoła) stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 1455/32, 1456/32, 1458/32, 1459/32, 1498/36, 1509/36, 1511/36 o powierzchni 0,2609 ha wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku położonego w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 14a o powierzchni użytkowej 2 347,28 m2, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 247001_1.0010.5748_BUD,

wraz z przysługującym Bankowi prawem własności znajdujących się na ww. nieruchomościach budowli oraz urządzeń trwale z nimi związanych. Ww. nieruchomości stanowią jedną funkcjonalną całość (dalej „Nieruchomość”).

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość położona w spokojnej dzielnicy Mysłowic- Wesoła. W otoczeniu nieruchomości dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE: teren na którym położona jest Nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako MWN- tereny zabudowy mieszanej wielorodzinnej i jednorodzinnej.

Dla przedmiotowej Nieruchomości zostało wydane Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku z dnia 17.07.2023 r. Zgodnie z ww. dokumentem:

a) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 121,14 kWh/(m 2 · rok);

b) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 104,95 kWh/(m 2 · rok);

c) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 190,77 kWh/(m 2 · rok);

d) udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: U oze = 0,00 %;

e) jednostkowa wielkość emisji CO2wynosi: ECO 2 = 0,04 t CO2/(m 2 · rok).

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY wynosi 5 628 000 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) netto.

TERMIN ZBIERANIA OFERT upływa w dniu 18.06.2024 r.

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa.

Informacje dotyczące nieruchomości, zawiera załącznik „OPIS NIERUCHOMOŚCI” . Przebieg postępowania sprzedażowego, w tym m.in. sposób składania ofert, kryterium wyboru i sposób wyłonienia oferty w postępowaniu jednoetapowym i dwuetapowym (możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej), informacje związane z przyjęciem oferty, znajduje się w załączniku „WARUNKI POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO UPROSZCZONEGO”(dalej: „Warunki”). Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać również:

a) telefonicznie - u pani Agaty Wojtuszek pod numerem telefonu 723 725 134,

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: : agata.wojtuszek@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, w tym załączników do ogłoszenia, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w niniejszym ogłoszeniu. O zmianach w ogłoszeniu, Bank będzie informował na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą ogłoszenia: „Mysłowice ul. Pocztowa 14a”. O zmianach w załącznikach do ogłoszenia, Bank będzie informował wyłącznie osoby, którym uprzednio je udostępnił, poprzez wysłanie wiadomości email na adres e-mail wskazany w umowie o zachowaniu poufności.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego dotyczącego Nieruchomości bez podania przyczyn lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości lub do podpisania umowy sprzedaży Nieruchomości, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera załącznik, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą ogloszenia: „Mysłowice ul. Pocztowa 14a” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Załączniki, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:

1. Opis nieruchomości.

2. Warunki postępowania konkurencyjnego uproszczonego.