Mysłowice,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjaśląskie

Powierzchnia2347,28m²

Oferta aktualna od05.09.2023

Cena3 600 000,00 zł

Opis

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY PRAW DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 14A

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WMYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 14A

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 14a (woj. śląskie), stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 1497/36, 1499/36, 1457/32, 1468/32, 1505/36, 1455/32, 1456/32, 1458/32, 1459/32, 1498/36, 1509/36, 1511/36 o łącznej powierzchni 6 254 m 2 wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku („Budynek”) o powierzchni użytkowej 2 347,28 m2, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 247001_1.0010.5748_BUD wraz z przysługującym Bankowi prawem własności znajdujących się na ww. nieruchomości budowli oraz urządzeń trwale z nią związanych.

Dla nieruchomości założone są księgi wieczyste nr KA1L/00039776/5, KA1L/00032017/8, KA1L/00040796/1 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomości stanowią jedną funkcjonalną całość.

W dalszej części niniejszego ogłoszenia („Ogłoszenie”) i Warunków postępowania sprzedaży nieruchomości „z wolnej ręki” („Warunki”) powyższe nieruchomości gruntowe, Budynek oraz budowle i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu sprzedaży zwane będą łącznie „Nieruchomością”, a „sprzedaż Nieruchomości” będzie oznaczała sprzedaż wymienionych powyżej praw do Nieruchomości.

Informacje dodatkowe:

  1. Dla Nieruchomości zawarta jest umowa o udostępnienie działek gruntu o numerach ewidencyjnych 1497/36 i 1498/36 celem posadowienia na nich urządzeń telekomunikacyjnych. Bank jest zobowiązany do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy na każdoczesnego następcę prawnego w akcie notarialnym sprzedaży Nieruchomości. Warunki umowy udostępniane są zainteresowanym oferentom po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.
  2. Z przedmiotową nieruchomością związany jest spór toczący się między podmiotem zewnętrznym a Bankiem w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na wzmocnienie fundamentów przedmiotowej Nieruchomości ze względu na jej położenie w obszarze i terenie górniczym „Wesoła II”. Informacje dodatkowe w zakresie toczącej się sprawy udostępniane są zainteresowanym oferentom po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.
  3. W związku z przysługującym gminie Mysłowice prawem pierwokupu działek o numerach ewidencyjnych 1468/32 i 1505/36, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ww. działek będzie realizowana w drodze umowy warunkowej i nastąpi pod warunkiem, że Prezydent Miasta Mysłowice nie wykona prawa pierwokupu przysługującego gminie Mysłowice na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

4. Dla Nieruchomości zostało wydane świadectwo charakterystyki energetycznej z dnia 17.07.2023 r. Zgodnie z ww. dokumentem:

a) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 121,14 kWh/(m 2 · rok);

b) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 104,95 kWh/(m 2 · rok);

c) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 190,77 kWh/(m 2 · rok);

d) udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi:

Uoze = 0,00 %;

e) jednostkowa wielkość emisji CO 2 wynosi: E CO2 = 0,04 t CO2/(m 2 · rok).

5. Powierzchnia użytkowa budynku podana w Ogłoszeniu została wskazana na podstawie posiadanej przez Bank inwentaryzacji z kwietnia 2023 r.

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 3 600 000 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy zł) netto.

W ocenie Banku:

1) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek o numerach 1497/36, 1499/36, 1457/32, 1498/36, 1459/32, 1511/36, 1509/36, 1458/32, 1455/32, 1456/32 WRAZ Z PRAWEM WŁASNOŚCI POSADOWNYCH NA TYCH DZIAŁKACH BUDYNKU BIUROWEGO I BUDOWLI (NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA):

  • podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT (tzw. zwolnienie fakultatywne).
  • wybór opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca złożą zgodne oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy przed dostawą Nieruchomości albo w akcie notarialnym do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą Nieruchomości.
  • na nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości (nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli strony dokonają skutecznie wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT).

2) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntowych o numerach 1468/32 ORAZ 1505/36 (DZIAŁKI NIEZABUDOWANE):

  • podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 UVAT.
  • na nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu przedmiotowej transakcji.

W przypadku, gdy wartość transakcji sprzedaży przekroczy 5 mln zł. Nabywca zobowiązany będzie do wystąpienia wraz Bankiem z wnioskiem wspólnym do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w celu urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji.

Termin zbierania ofert kończy się dnia 06.10.2023 r.

WARUNKI POSTĘPOWANIA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI „ Z WOLNEJ RĘKI” zawierające szczegółowy opis postępowania sprzedażowego, sposób i miejsce składania ofert, informacje i dokumenty, które powinna zawierać oferta, kryterium wyboru oferty oraz sposób wyłonienia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu jednoetapowym lub dwuetapowym znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „ Mysłowice ul. Pocztowa 14 a” i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania” .

Bank zastrzega, że podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank. Koszty sporządzenia umowy przedwstępnej / umowy sprzedaży ponosi strona kupująca.


Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

a) telefonicznie - u pani Agaty Wojtuszek pod numerem telefonu 723 725 134,

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: agata.wojtuszek@pkobp.pl. lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Ogłoszenia, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w Ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w Ogłoszeniu. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Mysłowice ul. Pocztowa 14a”.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 4 do Ogłoszenia, który jest dostępny na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Mysłowice ul. Pocztowa 14 a” po rozwinięciu ikony „pokaż pliki do pobrania”.

Załączniki nr 1, 2, 3, 4, do Ogłoszenia dostępne są do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Mysłowice ul. Pocztowa 14 a”, na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania". Załączniki nr 5,6 zostanie wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR

Załącznik nr 1 –oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i Warunkami i brakiem zastrzeżeń do ich treści;

Załącznik nr 2 –oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów;

Załącznik nr 3 –oświadczenie oferenta dot. własnoręczności podpisu;

Załącznik nr 4- informacja o przetwarzaniu danych osobowych;

Załącznik nr 5 – projekt regulaminu aukcji elektronicznej;

Załącznik nr 6-świadectwo charakterystyki energetycznej z dnia 17.07.2023 r.