Grójec,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjamazowieckie

Powierzchnia1900m²

Oferta aktualna od08.03.2022

Cena2 655 000,00 zł

Opis

 

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

Sprzeda prawo własności do niżej wymienionych lokali, znajdujących się w budynku położonym w Grójcu, przy ul. Bankowej 13 tj.:

a) lokalu użytkowego nr 2 (o powierzchni 1624,16 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem o powierzchni 7,99 m2),

b) lokalu mieszkalnego nr 1 (o powierzchni 25,36 m2),

c) lokalu mieszkalnego nr 2 (o powierzchni 27,45 m2),

d) lokalu mieszkalnego nr 3 (o powierzchni 77,42 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem o powierzchni 2,67 m2),

e) lokalu mieszkalnego nr 4 (o powierzchni 57,23 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem o powierzchni 2,52 m2),

f) lokalu mieszkalnego nr 5 (o powierzchni 73,38 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem o powierzchni 2,16 m2).

Dla zabudowanej Nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Grójcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00034134/9. 

Zakładana jest łączna sprzedaż wszystkich ww. lokali jednemu nabywcy.

Dla wyżej wymienionych lokali (dalej łącznie zwane „Lokale”) zostaną założone księgi wieczyste w momencie ich sprzedaży, które po wyodrębnieniu będą stanowiły odrębne nieruchomości położone w budynku zlokalizowanym w Grójcu przy ul. Bankowej 13, wraz ze związanymi z tymi Lokalami udziałami w nieruchomości wspólnej, które stanowi prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Grójcu przy ul. Bankowej 13 oraz 13a i stanowiącej działki nr 3165/9, 3184/1 i 3233/2 (obręb 0001), o łącznej powierzchni 0,1744 ha (zwana dalej „Nieruchomość”) oraz częściach wspólnych posadowionego na ww. działkach budynku (zwany dalej „Budynek”) o łącznej powierzchni netto wynoszącej 2 480,51 m2 (zgodnie z inwentaryzacją budowlaną z sierpnia 2019 r.) określoną wg normy PN-ISO 9836:1997.

Cena sprzedaży opisanych od lit. a) do lit. f) praw własności do Lokali, wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej oraz częściach wspólnych posadowionego na Nieruchomości Budynku została ustalona na łączną kwotę 2 655 000 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) netto.

Nieruchomość można oglądać w dni robocze, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. W Załączniku nr 3 umieszczone są dodatkowe informacje dot. sprzedawanych Lokali. Szczegółowe informacje dot. sprzedawanych Lokali są do wglądu po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. 

Dalszych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 696-406-044, w godzinach 9.00-15.00.

Oferty należy składać mailowo na adres: nieruchomosci@pkobp.pl .

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;
  2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;
  3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;
  4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");
  5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.
  6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;
  7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie przez małżonka Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.
  8. Oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, powinna zostać złożona w języku polskim.

Jeżeli w toku procesu sprzedażowego do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu postępowania, tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę. Do drugiego etapu postępowania Bank ma prawo zaprosić oferentów, którzy złożyli oferty, wysyłając regulamin aukcji drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na wskazany w ofercie adres (adres do korespondencji) poczty elektronicznej (adres e-mail), nie później niż w terminie do 3 dni roboczych przed terminem aukcji elektronicznej.

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank. Koszty sporządzenia umowy przedwstępnej / umowy sprzedaży ponosi strona kupująca.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia ogłoszenia o sprzedaży, odwołania sprzedaży Lokali – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Udział w procesie sprzedażowym dot. sprzedaży ww Lokali wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku