Grójec,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjamazowieckie

Powierzchnia1900m²

Oferta aktualna od15.02.2021

Cena2 755 000,00 zł

Opis

 

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

Sprzeda prawo własności do:

a) lokalu użytkowego nr 2 (o powierzchni 1624,16 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem o powierzchni 7,99 m2),

b) lokalu mieszkalnego nr 1 (o powierzchni 25,36 m2),

c) lokalu mieszkalnego nr 2 (o powierzchni 27,45 m2),

d) lokalu mieszkalnego nr 3 (o powierzchni 77,42 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem o powierzchni 2,67 m2),

e) lokalu mieszkalnego nr 4 (o powierzchni 57,23 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem o powierzchni 2,52 m2),

f) lokalu mieszkalnego nr 5 (o powierzchni 73,38 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem o powierzchni 2,16 m2).

Dla zabudowanej Nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Grójcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00034134/9. 

Zakładana jest łączna sprzedaż wszystkich ww. lokali jednemu nabywcy.

Dla wyżej wymienionych lokali (dalej łącznie zwane „Lokale”) zostaną założone księgi wieczyste w momencie ich sprzedaży, które po wyodrębnieniu będą stanowiły odrębne nieruchomości położone w budynku zlokalizowanym w Grójcu przy ul. Bankowej 13, wraz ze związanymi z tymi Lokalami udziałami w nieruchomości wspólnej, które stanowi prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Grójcu przy ul. Bankowej 13 oraz 13a i stanowiącej działki nr 3165/9, 3184/1 i 3233/2 (obręb 0001), o łącznej powierzchni 0,1744 ha (zwana dalej „Nieruchomość”) oraz częściach wspólnych posadowionego na ww. działkach budynku (zwany dalej „Budynek”) o łącznej powierzchni netto wynoszącej 2 480,51 m2 (zgodnie z inwentaryzacją budowlaną z sierpnia 2019 r.) określoną wg normy PN-ISO 9836:1997.

Cena sprzedaży opisanych od lit. a) do lit. f) praw własności do Lokali, wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej oraz częściach wspólnych posadowionego na Nieruchomości Budynku została ustalona na łączną kwotę 2 755 000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) netto.

Szczegółowe informacje dot. sprzedawanych Lokali są do wglądu po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. Nieruchomość można oglądać w dni robocze, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Oferty należy składać mailowo na adres: nieruchomosci@pkobp.ploraz w oryginale na adres: PKO Bank Polski SA Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Chłodna 52 (II piętro), 00-872 Warszawa

Oferta powinna zawierać:

1)         oferowaną łączną cenę netto nabycia sześciu Lokali,

2)         sposób finansowania transakcji (środki własne, kredyt),

3)         datę i podpis osoby upoważnionej.

Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(one) do składania oświadczeń woli – reprezentowania oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta poświadczone notarialnie. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, oferta winna być podpisana przez oboje małżonków.

Do oferty należy dołączyć oświadczenia zgodne z Załącznikami nr 1 i nr 2. Załączniki dostępne są na dole strony (pod mapką) po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

W Załączniku nr 3 umieszczone są jeszcze dodatkowe informacje dot. sprzedawanych Lokali. Dalszych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 696-406-044, w godzinach 9.00-15.00.

Informujemy, że w przypadku, wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia ww Lokali, PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferenci zostaną poinformowani.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży Lokali – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Udział w procesie sprzedażowym dot. sprzedaży ww Lokali wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku