Piekary Śląskie,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjaśląskie

Powierzchnia533,76

Oferta aktualna od24.06.2024

Cena825 000,00 zł

Opis

 

ogłoszenie w sprawie sprzedaży

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH PRZY UL. CICHEJ 21

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Piekarach Śląskich stanowiącej działki ewidencyjne o numerach 1961/147, 1964/202, 1967/151, 1970/153, 1972/156 o łącznej powierzchni 0,2224 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku położonego przy ul. Cichej 21 o powierzchni użytkowej 533,76 m2.

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość znajduje się w północnej części miasta Piekary Śląskie (obszar Piekary Wielkie). Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz handlowo-usługowa.

 UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE: nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Piekary Wielkie podjętego uchwałą nr LIII/574/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29.09.2022 r. oznaczonym jako 8-U- tereny zabudowy usługowej.

Dla przedmiotowej nieruchomości zostało wydane Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku z dnia 30.08.2023 r.Zgodnie z ww. dokumentem:

  1. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 108,44kWh/(m 2 · rok),

  2. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 141,42kWh/(m 2 · rok),

  3. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi:

   EP = 230,76 kWh/(m 2 · rok),

  4. udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: Uoze = 0,00 %,

  5. jednostkowa wielkość emisji CO 2 wynosi: ECO 2 = 0,03CO2/(m 2 · rok).

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY wynosi 825 000 zł (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy zł) netto.

TERMIN ZBIERANIA OFERT upływa w dniu 24 września 2024 r.

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa.

Informacje dotyczące nieruchomości, zawiera załącznik „OPIS NIERUCHOMOŚCI” . Przebieg postępowania sprzedażowego, w tym m.in. sposób składania ofert, kryterium wyboru i sposób wyłonienia oferty w postępowaniu jednoetapowym i dwuetapowym (możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej), informacje związane z przyjęciem oferty, znajduje się w załączniku„WARUNKI POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO UPROSZCZONEGO”(dalej: „Warunki”).Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać również:

a) telefonicznie - u pani Agaty Wojtuszek pod numerem telefonu 723 725 134;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: agata.wojtuszek@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, w tym załączników do ogłoszenia, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w niniejszym ogłoszeniu. O zmianach w ogłoszeniu, Bank będzie informował na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl  pod nazwą ogłoszenia: „Piekary Śląskie ul. Cicha 21”. O zmianach w załącznikach do ogłoszenia, Bank będzie informował wyłącznie osoby, którym uprzednio je udostępnił, poprzez wysłanie wiadomości email na adres e-mail wskazany w umowie o zachowaniu poufności.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego dotyczącego nieruchomości bez podania przyczyn lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości lub do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera załącznik, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą ogłoszenia: „Piekary Śląskie ul. Cicha 21” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Załączniki, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:

 1. Opis nieruchomości

 2. Warunki postępowania konkurencyjnego uproszczonego