Ełk,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjawarmińsko-mazurskie

Powierzchnia493,55m²

Oferta aktualna od10.05.2024

Cena664 800,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul.Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W EŁKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 54.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu niemieszkalnego nr U-1C, położonego w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 54 o powierzchni użytkowej 493,55 m2 wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 694/10000 części w nieruchomości wspólnej, na którą składa się prawo własności gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 1376/5 (obręb nr 0001 Ełk 1) o powierzchni 0,9848 ha oraz części posadowionego na tym gruncie budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Lokal niemieszkalny położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami usługowymi na parterze. Blok wielorodzinny, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, pięciokondygnacyjny.

W dalszej części niniejszego ogłoszenia („Ogłoszenie”) i Warunków postępowania konkurencyjnego uproszczonego (dalej „Warunki”) ww. prawo zwane będzie odpowiednio „Nieruchomością” lub „Lokalem”.

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość położona w centralnej części Ełku,  w odległości ok 1 km od centrum miasta, w tym od Urzędu Miasta Ełk. Dogodny dojazd do nieruchomości od ulicy Wojska Polskiego. W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługowa.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE: teren na którym położona jest nieruchomość, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku (Uchwała Nr XXXVI.362.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 24 listopada 2021 r.), obszar, na którym znajduje się nieruchomość położony jest w Strefie A- Centralna. Funkcje główne: mieszkaniowa, usługowa, w tym obiekty handlowe o powierzchni powyżej 2000 m2. Funkcje dopuszczalne: rekreacyjno-wypoczynkowa, turystyczna.

Dla przedmiotowego Lokalu zostało wydane Świadectwo charakterystyki energetycznej z dnia 27.11.2023 r. Zgodnie z ww. dokumentem:

  1. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 67,39 kWh/(m2 rok),
  2. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 100,54 kWh/(m2 rok),
  3. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 174,15 kWh/(m2 rok),
  4. udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: Uoze = 0,00 %,
  5. jednostkowa wielkość emisji CO2 wynosi: ECO2 = 0,04 t CO2/(m2 rok).

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY wynosi 664 800 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) netto.

TERMIN ZBIERANIA OFERT upływa w dniu 10.07.2024 r.

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa.

Informacje dotyczące Nieruchomości, zawiera załącznik „OPIS NIERUCHOMOŚCI”. Przebieg postępowania sprzedażowego, w tym m.in. sposób składania ofert, kryterium wyboru i sposób wyłonienia oferty w postępowaniu jednoetapowym i dwuetapowym (możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej), informacje związane z przyjęciem oferty, znajduje się w załączniku „WARUNKI POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO UPROSZCZONEGO” (dalej: „Warunki”). Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać również:

a) telefonicznie – u pana Ireneusza Kosmalskiego pod numerem telefonu 724 132 395;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: ireneusz.kosmalski@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w niniejszym ogłoszeniu. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą ogłoszenia: „Ełk ul. Wojska Polskiego 54 lokal U-1C”.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego dotyczącego nieruchomości bez podania przyczyn lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości lub do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera załącznik, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą ogłoszenia: „Ełk ul. Wojska Polskiego 54 lokal U-1C” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Załączniki, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:

  1. Opis nieruchomości
  2. Warunki postępowania konkurencyjnego uproszczonego