Ełk,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjawarmińsko-mazurskie

Powierzchnia493,55m²

Oferta aktualna od30.04.2023

Cena950 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul.Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W EŁKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 54.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu niemieszkalnego nr U-1C, położonego w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 54 (dalej zwane „Nieruchomością” lub „Lokalem”), wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 694/10000 części w nieruchomości wspólnej, na którą składa się prawo własności gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 1376/5 (obręb nr 0001 Ełk 1) o powierzchni 0,9848 ha oraz części posadowionego na tym gruncie budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Ełku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1E/00078666/6.

Informacje o Nieruchomości:

 1. Nieruchomość lokalowa - stanowiąca lokal niemieszkalny, mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami usługowymi na parterze. Blok wielorodzinny, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, pięciokondygnacyjny, wybudowany ca 1990 roku, położony w centralnej części Ełku.
 2. Lokal o powierzchni użytkowej 493,55 m2, usytuowany na parterze oraz podziemnej kondygnacji budynku. Parter składa się z czternastu biur, dwóch łazienek, trzech komunikacji, holu, pomieszczenia socjalnego, klatki schodowej. Piwnica składa się z dziewięciu pomieszczeń gospodarczych, dwóch łazienek, komunikacji, klatki schodowej. Lokal wyposażony jest w instalacje: wod-kan, elektryczną, CO. Ekspozycja lokalu od strony ciągu pieszego, handlowego od ulicy Wojska Polskiego. Wejście do lokalu znajduje się od strony zaplecza budynku.
 1. Lokal znajduje się w budynku położonym w strefie ochrony konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 20.02.1979 r. pod numerem rej. A-17/79. 
 2. Dla nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, Sąd Rejonowy w Ełku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1E/00055951/4.
 3. Dobra lokalizacja, najbliższe sąsiedztwo zabudowa wielorodzinna, usługowa. Pełna infrastruktura miejska. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.
 4. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości.

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 950 000 zł  (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa powyżej, to tzw. „zwolnienie fakultatywne”, z którego strony transakcji mogą zrezygnować na rzecz wyboru opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem VAT w przypadku, gdy spełnione będą warunki wymienione w art. 43 ust. 10 UVAT, tj. jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca złożą zgodne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 UVAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „UPCC”), w przypadku:

a) zwolnienia sprzedaży Nieruchomości z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT – dostawa Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC),

b) skutecznej rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości oraz wyboru opcji jej opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 43 ust. 10 UVAT – dostawa Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC.

Zgodnie z przepisami UPCC, obowiązek zapłaty podatku PCC w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości będzie ciążył na nabywcy.

Jeżeli oferent wyrazi zamiar wystąpienia z Bankiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej „KIS”) z wnioskiem wspólnym, o którym mowa w art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej „OP”) o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości, oferent zobowiązuje się w dobrej wierze współpracować z Bankiem celem złożenia powyższego wniosku wspólnego do Dyrektora KIS przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w tym w szczególności do przesłania drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) akceptacji lub propozycji ewentualnych zmian w projekcie wniosku przygotowanym przez Bank w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania projektu. Projekt wniosku, a także – w przypadku zgłoszenia propozycji zmian – jego ostateczną treść po uzgodnieniu, Bank prześle oferentowi drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na wskazany w ofercie adres do korespondencji poczty elektronicznej. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia Bankowi, najpóźniej na 7 dni przed terminem zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, na adres wskazany przez Bank, uzgodnionego z Bankiem wniosku podpisanego przez oferenta. Brak uzgodnienia treści wniosku w sposób opisany powyżej lub niedostarczenie do Banku podpisanego przez oferenta uzgodnionego wniosku w określonym wyżej terminie skutkuje przyjęciem, że Bank i oferent rezygnują ze składania wniosku wspólnego do Dyrektora KIS. Jeżeli wniosek wspólny do Dyrektora KIS zostanie złożony, stroną postępowania, o której mowa w art. 14r § 2 OP jest Bank. Wniosek wspólny może dotyczyć wyłącznie wydania interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości tj. potwierdzenia zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT, prawa do rezygnacji z ww. zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 UVAT oraz wynikających z powyższego konsekwencji na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W przypadku uznania przez organy podatkowe (w szczególności w interpretacji indywidualnej, o której mowa powyżej) za prawidłowe stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości innego niż wyżej opisane lub w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która skutkowałaby zmianą wskazanego wyżej sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości, Bank i nabywca są zobowiązani zastosować się do obowiązujących na dzień dostawy Nieruchomości przepisów prawa oraz do stanowiska wskazanego przez organy podatkowe. W każdym przypadku nabywca będzie zobowiązany do pokrycia należnego od sprzedaży Nieruchomości odpowiednio podatku VAT lub podatku PCC.

Zapraszamy do składania ofert.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;
 2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;
 3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;
 4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 (dostępny na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA., pod adresem nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą „Ełk ul. Wojska Polskiego 54” i dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");
 5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.
 6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;
 7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

Termin zbierania ofert kończy się dnia 09.06.2023 r.

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę.

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

 1. a) telefonicznie - u Pana Ireneusza Kosmalskiego pod numerem telefonu 724 132 395;
 2. b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub ireneusz.kosmalski@pkobp.pl

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Ełk ul. Wojska Polskiego 54” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".