Tarnów,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale mieszkalne

Lokalizacjamałopolskie

Powierzchnia249,05

Oferta aktualna od14.03.2024

Cena841 000,00 zł

Opis

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY

 

 

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 15

02-515 Warszawa

 ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WTARNOWIE PRZY ULICY JERZEGO HARASYMOWICZA 5

Zgodnie z pkt XI ppkt 2 Warunków postępowania konkurencyjnego uproszczonego na sprzedaż praw do nieruchomości położonej w Tarnowie przy ulicy Jerzego Harasymowicza 5, zwanych dalej „Warunkami”, w dniu 25 marca 2024 r. w niniejszym ogłoszeniu oraz w Opisie nieruchomości dokonano następujących zmian:

- w pkt 5 ppkt a Opisu nieruchomości zmieniono wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową z 57,22 kWh/(m2 · rok) na 57,21 kWh/(m2 · rok),

- w pkt 5 ppkt b Opisu nieruchomości  zmieniono wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową z EK=106,25 kWh/(m2 · rok) na EK = 91,12 kWh/(m2 · rok),

- w pkt 5 ppkt c Opisu nieruchomości zmieniono wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną z EP = 119,52 kWh/(m2 · rok) na EP = 172,93 kWh/(m2 · rok),

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowie przy ulicy Jerzego Harasymowicza 5, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 8/4 (obręb 0016 Tarnów) o powierzchni 0,0904 ha wraz z prawem własności posadowionego na tej nieruchomości budynku mieszkalnego o powierzchni netto 249,05 m2.

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części miasta Tarnowa, w pobliżu autostrady A4 w odległości 800 m. od węzła Tarnów Centrum. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa nowych  domów jednorodzinnych. W odległości 300 m, sklep oraz stacja paliw.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE: przemiotowa działka zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem MN-20 (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) i nie jest zlokalizowana na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.

Dla przedmiotowej nieruchomości zostało wydane Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku z dnia 21.03.2024 r. Zgodnie z ww. dokumentem:

  1. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 57,21 kWh/(m2 rok);
  2. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 91,12 kWh/(m2 rok);
  3. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 172,93 kWh/(m2 rok);
  4. udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: Uoze = 0,00 %;
  5. jednostkowa wielkość emisji CO2 wynosi: ECO2 = 0,02 t CO2/(m2 rok).

 OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY wynosi 841 000,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych) netto.

TERMIN ZBIERANIA OFERT upływa w dniu 14 maja 2024 r.

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa.

 

Informacje dotyczące nieruchomości, zawiera „OPIS NIERUCHOMOŚCI”. Przebieg postępowania sprzedażowego, w tym m.in. sposób składania ofert, kryterium wyboru i sposób wyłonienia oferty w postępowaniu jednoetapowym i dwuetapowym (możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej), informacje związane z przyjęciem oferty, znajduje się w dokumencie „WARUNKI POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO UPROSZCZONEGO” (dalej: „Warunki”). Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

 Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać również:

a) telefonicznie - u pana Daniela Chęć pod numerem telefonu724 132 479,

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: : daniel.chec@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

 Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w niniejszym ogłoszeniu. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Tarnów ul. Jerzego Harasymowicza 5”.

 Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego dotyczącego nieruchomości bez podania przyczyn lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości lub do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

 Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera załącznik, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Tarnów ul. Jerzego Harasymowicza 5” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 Załączniki, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:

  1. Opis nieruchomości
  2. Warunki postępowania konkurencyjnego uproszczonego