Jastrzębie Zdrój,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjaśląskie

Powierzchnia2639,30m²

Oferta aktualna od04.09.2023

Cena2 500 000,00 zł

Opis

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY PRAW DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 31 (dalej „Ogłoszenie”)

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 31

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej
w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Piłsudskiego 31, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 316/5 (obręb 0012 Jastrzębie Miasto) o powierzchni 0,3375 ha wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku („Budynek”) o powierzchni użytkowej 2639,30 m 2 obliczonej z uwzględnieniem normy PN-ISO 9836:1997, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 246701_1.0012.316/5.1_BUD, rodzaj według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT): budynki biurowe, wraz z przysługującym Bankowi prawem własności znajdujących się na ww. nieruchomości budowli oraz urządzeń trwale z nią związanych.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju V Wydział Ksiąg Wieczystych księga nr GL1J/00015501/0.

W dalszej części niniejszego ogłoszenia („Ogłoszenie”) i Warunków postępowania sprzedaży nieruchomości „z wolnej ręki” („Warunki”) powyższa nieruchomość gruntowa, Budynek oraz budowle i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu sprzedaży zwane będą łącznie „Nieruchomością”, a „sprzedaż Nieruchomości” będzie oznaczała sprzedaż wymienionych powyżej praw do Nieruchomości.

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY przedstawiony został w Załączniku nr 6 do Ogłoszenia.


OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) netto.

  1. W ocenie Banku, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „UVAT”).

  2. Szczegółowe informacje dotyczące opodatkowania transakcji znajdują się w pkt. II Załącznika nr 6 do Ogłoszenia.

Termin zbierania ofert kończy się dnia 05.10. 2023 r.

WARUNKI POSTĘPOWANIA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI „ Z WOLNEJ RĘKI” zawierające szczegółowy opis postępowania sprzedażowego, sposób i miejsce składania ofert, informacje i dokumenty, które powinna zawierać oferta, kryterium wyboru oferty oraz sposób wyłonienia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu jednoetapowym lub dwuetapowym znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „ Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 31” i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania” .

Bank zastrzega, że podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank. Koszty sporządzenia umowy przedwstępnej / umowy sprzedaży ponosi strona kupująca.


Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

  1. telefonicznie - u pani Agaty Wojtuszek pod numerem telefonu723 725 134,

  2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: agata.wojtuszek@pkobp.pl. lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Ogłoszenia, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w Ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w Ogłoszeniu. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 31”.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 4 do Ogłoszenia, który jest dostępny na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 31 po rozwinięciu ikony „pokaż pliki do pobrania”.

Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 6 do Ogłoszenia dostępne są do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 31, na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania". Załączniki nr 5, od 7 do 20 zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR

Załącznik nr 1 –oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i Warunkami i brakiem zastrzeżeń do ich treści;

Załącznik nr 2 –oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów;

Załącznik nr 3 –oświadczenie oferenta dot. własnoręczności podpisu;

Załącznik nr 4- informacja o przetwarzaniu danych osobowych;

Załącznik nr 5 – projekt regulaminu aukcji elektronicznej;

Załącznik nr 6-opis przedmiotu sprzedaży wraz informacją dot. opodatkowania transakcji;

Załącznik nr 7 -kopia opracowania inwentaryzacja z dnia 21.12.2015 r.;

Załącznik nr 8 -„Wykaz instalacji”;

Załącznik nr 9 -„Wykaz części składowych”;

Załącznik nr 10 -kopia protokołu nr PKO/0711d/5L/2028 z przeglądu okresowego pięcioletniego z dnia 07.11.2018 r.;

Załącznik nr 11 -kopia protokołu ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 07.03.2023 r. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju;

Załącznik nr 12 -kopia decyzji nr 34/2023 z dnia 18.04.2023 r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu- Zdroju;

Załącznik nr 13 -kopia protokołu nr PKO/302/2022 przeglądu rocznego z dnia 17.11.2022 r.;

Załącznik nr 14 -kopia protokołu z dnia 28.04.2022 r. instalacji odgromowej budynku z pomiarów ochronnych po remoncie uziemienia;

Załącznik nr 15 -kopia protokołu nr RAP-1-2019 z dnia 03.03.2019 z pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej;

Załącznik nr 16 -„Wykaz dokumentacji technicznej”;

Załącznik nr 17 - kopia wypisu z rejestru gruntów i budynków;

Załącznik nr 18 -kopie map ewidencyjnej i zasadniczej;

Załącznik nr 19 -kopia wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Załącznik nr 20 -świadectwo charakterystyki energetycznej nr SCHE/16493/204/2023 z dnia 06.06.2023 r.