Jastrzębie Zdrój,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjaśląskie

Powierzchnia2639,30m²

Oferta aktualna od22.05.2023

Cena3 525 000,00 zł

Opis

ogłoszenie w sprawie przetargu

 

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

OGŁASZA PRZETAR G PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 31

Przedmiotem III przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej „przetargiem pisemnym nieograniczonym” lub „Przetargiem”, jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Piłsudskiego 31, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 316/5 (obręb 0012 Jastrzębie Miasto) o powierzchni 0,3375 ha wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku („Budynek”) o powierzchni użytkowej 2639,30 m 2 obliczonej z uwzględnieniem normy PN-ISO 9836:1997, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 246701_1.0012.316/5.1_BUD, rodzaj według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT): budynki biurowe, wraz z przysługującym Bankowi prawem własności znajdujących się na ww. nieruchomości budowli oraz urządzeń trwale z nią związanych.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju V Wydział Ksiąg Wieczystych księga nr GL1J/00015501/0.

Dla Lokalu zlecone zostało świadectwo charakterystyki energetycznej.

Cena wywoławcza: 3 525 000 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto.

Wpłata wadium w wysokości: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

 

Termin zbierania ofert kończy się 27.06.2023 r.godzinie 12.00.

Miejsce składania ofert: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

Szczegółowe informacje o przedmiocie Przetargu oraz warunkach Przetargu, zwanych dalej „Warunkami”, w tym dotyczące czasu i miejsca Przetargu, dokumentów dotyczących przedmiotu Przetargu, sposobu składania ofert, opis opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości, informacje na temat wadium, możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postępowania tj. aukcji elektronicznej, w tym projekt regulaminu aukcji elektronicznej, znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 31” i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania” .

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać:

a) telefonicznie - u pani Agaty Wojtuszek pod numerem telefonu 723 725 134;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: agata.wojtuszek@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia w sprawie Przetargu, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określonej w pkt V ppkt 3 Warunków. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 31”.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania Przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego lub do podpisania umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, zgodnie z pkt XII ppkt 1 lit. a Warunków.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres

e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 4 do warunków przeprowadzenia Przetargu, które znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 31”.