Włodawa,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjalubelskie

Powierzchnia583

Oferta aktualna od19.04.2024

Cena650 000,00 zł

Opis

 

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY

 

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 15

02-515 Warszawa

 

 ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WŁODAWIE PRZY ALEI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 31.

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we Włodawie przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 stanowiącej działkę ewidencyjną numer 623 i powierzchni 0,0225 ha wraz z prawem własności posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego, oraz budowli i urządzeń trwale z nią związanych. W dalszej części niniejszego ogłoszenia powyższa nieruchomość gruntowa, Budynek oraz budowle i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu sprzedaży zwane będą łącznie „Nieruchomością

 

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Włodawy, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 816. W odległości 200 m. od Nieruchomości znajduje się Rynek Miejski, Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Sąd Rejonowy oraz inne instytucje publiczne. W najbliższym otoczeniu liczne punkty handlowo-usługowe oraz zabudowa jedno i wielorodzinna. Bardzo dobry stan techniczny nieruchomości oraz doskonała lokalizacja.

 UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE: Zgodnie z zaświadczeniem z dnia 22 sierpnia 2023 r. (Znak; IR.6727.84.2023.EB) wydanym przez Burmistrza Miasta Włodawy. Działka gruntu nr 623 położona jest na terenie oznaczonym symbolem C. 22 MW, U- przeznaczonym pod zabudowę wielorodzinną i usługi nieuciążliwe. Działka położona jest na terenie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Na terenie miasta Włodawy brak jest uchwały o rewitalizacji.

 Dla przedmiotowej nieruchomości zostało wydane Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku z dnia 7 kwietnia 2019 r. Zgodnie z ww. dokumentem:

a)  wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 124,1 kWh/(m2 rok),

b)  wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 217,4 kWh/(m2 rok),

c)  wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 395,4 kWh/(m2 rok),

d)  udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: Uoze = 0,0 %,

e)  jednostkowa wielkość emisji CO2 wynosi: ECO2 = 0,113 t CO2/(m2 rok).

 OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY wynosi 650 000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych ) netto.

TERMIN ZBIERANIA OFERT upływa w dniu 19 czerwca 2024 r.

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa.

 Informacje dotyczące nieruchomości, zawiera załącznik „OPIS NIERUCHOMOŚCI”. Przebieg postępowania sprzedażowego, w tym m.in. sposób składania ofert, kryterium wyboru i sposób wyłonienia oferty w postępowaniu jednoetapowym i dwuetapowym (możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej), informacje związane z przyjęciem oferty, znajduje się w załączniku „WARUNKI POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO UPROSZCZONEGO” (dalej: „Warunki”). Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

 Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać również:

a) telefonicznie - u pana Daniela Chęć pod numerem telefonu 724 132 479;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: daniel.chec@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

 Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w niniejszym ogłoszeniu. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą ogłoszenia: Włodawa Al. Józefa Piłsudskiego 31.

 Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego dotyczącego nieruchomości bez podania przyczyn lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości lub do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

 Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera załącznik, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą ogłoszenia: „Włodawa Al. Józefa Piłsudskiego 31” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

Załączniki, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:

  1. Opis nieruchomości
  2. Warunki postępowania konkurencyjnego uproszczonego