Włodawa,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjalubelskie

Powierzchnia583

Oferta aktualna od01.11.2023

Cena828 000,00 zł

Opis

 

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WŁODAWIE PRZY ALEI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 31.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

prawo własności do nieruchomości gruntowej, położonej we Włodawie przy alei Józefa Piłsudskiego 31, stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 623 (obręb 1) o powierzchni 0,0225 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej działce budynku oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 061901_1.0001.623.1_BUD, o powierzchni zabudowy 208 m2, rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT): 105-BIUROWE, PKOB: Budynki biurowe, FSB: bank.

Powierzchnia netto budynku wynosi 583,00 m² (wg Polska Norma  PN-70B-02356).

Dla  Nieruchomości Sąd Rejonowy  we Włodawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LU1W/00018328/4.

 W dalszej części niniejszego ogłoszenia („Ogłoszenie”) i Warunków postępowania sprzedaży nieruchomości w trybie konkurencyjnym uproszczonym („Warunki”) ww. budynek będzie zwany „Nieruchomością”.

 

Informacje o Nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym o dwóch kondygnacjach nadziemnych z użytkowym poddaszem i jednej kondygnacji podziemnej. Zgodnie z inwentaryzacją z dnia 22.11.2015 r. powierzchnia użytkowa budynku wynosi 599,5 m², a powierzchnia użytkowa liczona do celów podatkowych wynosi 533,7 m².

Na podstawie zaświadczenia wydanego z up. Burmistrza Miasta Włodawy z dnia 22.08.2023 r., nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o funkcji: C. 22 MW, U- przeznaczonym pod zabudowę wielorodzinną i usługi nieuciążliwe. Działka położona jest na terenie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość znajduje się na terenie zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/584. Na terenie miasta Włodawa nie została wyznaczona strefa rewitalizacji.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Wejście główne do budynku znajduje się bezpośrednio na chodniku wykorzystywanym przez Bank stanowiącym własność Gminy Miejskiej Włodawa.    podobnie jak najazd wykonany na powierzchni chodnika, zakończony dwustopniowym wejściem.

Dobra lokalizacja, najbliższe sąsiedztwo zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, usługowa. Pełna infrastruktura miejska.

Dla Nieruchomości zostało wydane świadectwo charakterystyki energetycznej z dnia 07.04.2019 r.

Zgodnie z ww. dokumentem:

a) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 124,1 kWh/(m 2 · rok);

b) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 217,4 kWh/(m 2 · rok);

c) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 395,4 kWh/(m 2 · rok);

d) udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi:

Uoze = 0,00 %;

e) jednostkowa wielkość emisji CO 2 wynosi: E CO2 = 0,113 t CO2/(m 2 · rok).

Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości. Nieruchomość zostanie wydana w stanie wynikającym z wieku Nieruchomości i znajdujących się w niej instalacji, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Przez pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się zużycia będącego następstwem jej prawidłowego używania.

Bank opisuje Nieruchomość i udostępnia posiadaną dokumentację, a także umożliwia osobom zainteresowanym, przed złożeniem oferty, przeprowadzenie wizji Nieruchomości i wykonanie przez nie, na ich koszt, audytu Nieruchomości, celem jak najszerszego zobrazowania oferentom stanu Nieruchomości. Opis Nieruchomości i udostępniana oferentom dokumentacja nie zwalnia oferentów z obowiązku dokonania aktów staranności, tj. zweryfikowania stanu, w tym technicznego i prawnego, Nieruchomości we własnym zakresie, przed złożeniem oferty.

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 828 000,00 zł. zł (słownie: osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) netto.

Przedpłata na konto w wysokości 50 000,00 zł netto.

 Termin zbierania ofert kończy się dnia 05.01.2024 r.

 

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa powyżej, to tzw. „zwolnienie fakultatywne”, z którego strony transakcji mogą zrezygnować na rzecz wyboru opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem VAT w przypadku, gdy spełnione będą warunki wymienione w art. 43 ust. 10 UVAT, tj. jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca złożą zgodne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 UVAT.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „UPCC”), w przypadku:

 a) sprzedaż nieruchomości będzie podlegała fakultatywnemu zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT.

 b) skutecznej rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości oraz wyboru opcji jej opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 43 ust. 10 UVAT – dostawa Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC.

 

Zgodnie z przepisami UPCC, obowiązek zapłaty podatku PCC w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości będzie ciążył na nabywcy.

 

Jeżeli oferent wyrazi zamiar wystąpienia z Bankiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej „KIS”) z wnioskiem wspólnym, o którym mowa w art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej „OP”) o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości, oferent zobowiązuje się w dobrej wierze współpracować z Bankiem celem złożenia powyższego wniosku wspólnego do Dyrektora KIS przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w tym w szczególności do przesłania drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) akceptacji lub propozycji ewentualnych zmian w projekcie wniosku przygotowanym przez Bank w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania projektu. Projekt wniosku, a także – w przypadku zgłoszenia propozycji zmian – jego ostateczną treść po uzgodnieniu, Bank prześle oferentowi drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na wskazany w ofercie adres do korespondencji poczty elektronicznej. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia Bankowi, najpóźniej na 7 dni przed terminem zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, na adres wskazany przez Bank, uzgodnionego z Bankiem wniosku podpisanego przez oferenta. Brak uzgodnienia treści wniosku w sposób opisany powyżej lub niedostarczenie do Banku podpisanego przez oferenta uzgodnionego wniosku w określonym wyżej terminie skutkuje przyjęciem, że Bank i oferent rezygnują ze składania wniosku wspólnego do Dyrektora KIS. Jeżeli wniosek wspólny do Dyrektora KIS zostanie złożony, stroną postępowania, o której mowa w art. 14r § 2 OP jest Bank. Wniosek wspólny może dotyczyć wyłącznie wydania interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości tj. potwierdzenia zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT, prawa do rezygnacji z ww. zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 UVAT oraz wynikających z powyższego konsekwencji na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Oświadczenie dot. zamiaru wystąpienia z Bankiem z wnioskiem wspólnym do Dyrektora KIS jest jednym z oświadczeń zawartych we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

W przypadku uznania przez organy podatkowe (w szczególności w interpretacji indywidualnej, o której mowa powyżej) za prawidłowe stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości innego niż wyżej opisane lub w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która skutkowałaby zmianą wskazanego wyżej sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości, Bank i nabywca są zobowiązani zastosować się do obowiązujących na dzień dostawy Nieruchomości przepisów prawa oraz do stanowiska wskazanego przez organy podatkowe. W każdym przypadku nabywca będzie zobowiązany do pokrycia należnego od sprzedaży Nieruchomości odpowiednio podatku VAT lub podatku PCC.

 

Warunki postępowania przy zbywaniu Nieruchomości w trybie konkurencyjnym uproszczonym (zwane dalej „Warunkami)” zawierające m.in. szczegółowy opis przebiegu postępowania sprzedażowego, sposób i miejsce składania ofert, informacji i dokumentów, które powinna zawierać oferta, kryterium wyboru oferty oraz sposób wyłonienia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu jednoetapowym lub dwuetapowym podane są w Załączniku nr 6 do Ogłoszenia.

 

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia umieszczony jest na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Włodawa al. Józefa Piłsudskiego 31” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

 

Bank zastrzega, że podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży / umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank. Koszty sporządzenia umowy przedwstępnej / umowy sprzedaży ponosi strona kupująca.

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

 a) telefonicznie - u Pana Daniela Chęć pod numerem telefonu 724 132 479;

 b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub daniel.chec@pkobp.pl

 

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Ogłoszenia, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w Ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w Ogłoszeniu. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl  pod nazwą: „Włodawa al. Józefa Piłsudskiego 31”

 

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego bez podania przyczyny lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 4, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Włodawa al. Józefa Piłsudskiego 31” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 6 do Ogłoszenia dostępne są do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Włodawa al. Józefa Piłsudskiego 31” na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania".

 

Załączniki nr 5 zostanie wysłany drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na prośbę zainteresowanych. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

 

Załącznik nr 1 - oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i Warunkami;

 Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów;

 Załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta dot. własnoręczności podpisu;

 Załącznik nr 4 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych;

 Załącznik nr 5 - projekt regulaminu aukcji elektronicznej;

 Załącznik nr 6 - warunki postępowania sprzedaży Nieruchomości z wolnej ręki.