Leszno,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjawielkopolskie

Powierzchnia1113,69m2

Oferta aktualna od21.06.2024

Cena1 863 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LESZNIE (WOJ. WIELKOPOLSKIE), RYNEK 2

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

1) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Lesznie (woj. wielkopolskie), Rynek 2, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 81/1 (obręb 306301_1.0002, Leszno) o powierzchni 0,0364 ha, wraz z przysługującym Bankowi prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego (dalej „Budynek”) o powierzchni użytkowej 1 113,69 m2,

2) prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Lesznie (woj. wielkopolskie), Rynek 2, stanowiąca działkę ewidencyjna nr 81/5 (obręb 306301_1.0002, Leszno) o powierzchni 0,0009 ha.

W dalszej części niniejszego ogłoszenia powyższe nieruchomości gruntowe, Budynek oraz budowle i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu sprzedaży zwane będą łącznie „Nieruchomością”.

 

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość znajduje się w pierwszej linii zabudowy w centralnej strefie miasta. Budynek narożny o bardzo dobrej ekspozycji położony jest bezpośrednio przy płycie Rynku oraz ulicy Słowiańskiej. W otoczeniu Nieruchomości dominuje zwarta zabudowa śródmiejska, głównie są to budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usługowo-handlowymi w parterze. W sąsiedztwie Nieruchomości znajdują się również liczne budynki użyteczności publicznej.

 

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Nieruchomość położona jest na terenie należącym do jednostki strukturalnej 88MW/U przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

 

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY: 1 863 000,00 zł (słownie: jeden milion, osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.

 

TERMIN ZBIERANIA OFERT upływa w dniu 22 sierpnia 2024 r .

 

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa.

 

WYDANIE NIERUCHOMOŚCI: w terminie do 31.03.2025 r., jednak nie wcześniej niż po zapłaceniu całej ceny sprzedaży Nieruchomości, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu przez Bank o maksymalnie 3 miesiące.

Informacje dotyczące nieruchomości, zawiera „OPIS NIERUCHOMOŚCI”. Przebieg postępowania sprzedażowego, w tym m.in. sposób składania ofert, kryterium wyboru i sposób wyłonienia oferty w postępowaniu jednoetapowym i dwuetapowym (możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej), informacje związane z przyjęciem oferty, znajduje się w dokumencie„WARUNKI POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO UPROSZCZONEGO”(dalej: „Warunki”). Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

 

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać:

a) telefonicznie - u pana Marka Mieczyńskiego pod numerem telefonu 696-40-60-44;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: marek.mieczynski@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

 

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, w tym załączników do ogłoszenia, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w niniejszym ogłoszeniu. O zmianach w ogłoszeniu, Bank będzie informował na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl , pod nazwą ogłoszenia: „Leszno, Rynek 2”. O zmianach w załącznikach do ogłoszenia, Bank będzie informował wyłącznie osoby, którym uprzednio je udostępnił, poprzez wysłanie wiadomości email na adres e-mail wskazany w umowie o zachowaniu poufności.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego dotyczącego nieruchomości bez podania przyczyn lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości lub do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera załącznik, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl , pod nazwą: „Leszno, Rynek 2” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Załączniki, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:

1. Opis nieruchomości

2. Warunki postępowania konkurencyjnego uproszczonego