Leszno,

Sprzedaż w trybie przetargowym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjawielkopolskie

Powierzchnia2 656,88m2

Oferta aktualna od21.06.2024

Cena4 062 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ W TRYBIE PRZETARGOWYM PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LESZNIE (WOJ. WIELKOPOLSKIE), SIKORSKIEGO 7A

Przedmiotem I przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Lesznie(woj. wielkopolskie), przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 7A, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 35/13 (obręb 306301_1.0002, Leszno) o powierzchni 0,2149 ha, wraz z przysługującym Bankowi prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku (dalej „Budynek”) sklasyfikowanego wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) jako pozostałe budynki biurowe (105) oraz pozostałe budynki niemieszkalne (109) o powierzchni użytkowej 2 656,88 m2 wraz z prawem własności znajdujących się na ww nieruchomości budowli oraz urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

W dalszej części niniejszego ogłoszenia powyższa nieruchomość gruntowa, Budynek oraz budowle i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu sprzedaży zwane będą łącznie „Nieruchomością”.

Dla Budynku zostało wydane świadectwo charakterystyki energetycznej z dnia 20.11.2023 r. Zgodnie z ww. dokumentem:

  1. a) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 97,46 kWh/(m2 ·rok),
  2. b) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 154,90 kWh/(m2 rok),
  3. c) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 250,10 kWh/(m2 rok),
  4. d) udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: Uoze = 2,90 %,
  5. e) jednostkowa wielkość emisji CO2 wynosi: ECO2 = 0,09 t CO2/(m2 rok).

 

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość znajduje się przy ulicy Gen. W. Sikorskiego 7A, w drugiej linii zabudowy, na terenie osiedla mieszkalnego wielorodzinnego. W bezpośrednim otoczeniu występują budynki wielorodzinne 5-kondygnacyjne wzniesione w latach 70 XX w., budynek usługowo-handlowy oraz drogi osiedlowe o niewielkim natężeniu ruchu. Miejsca postojowe ogólnodostępne na terenie osiedla w bezpośrednim otoczeniu budynku. Odległość przedmiotowej nieruchomości od ścisłego centrum Leszna wynosi około 0,5 km.

 

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miejskiej, Nieruchomość położona jest na terenie należącym do jednostki strukturalnej 69U – tereny usług .

 

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY wynosi 4 062 000,00 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto .

 

TERMIN ZBIERANIA OFERT upływa w dniu 22 sierpnia 2024 r. o godz. 1400.

 

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, sporządzone w języku polskim, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem na kopercie „PRZETARG na sprzedaż nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Sikorskiego 7A”, należy składać do PKO Banku Polskiego S.A. na adres: PKO Bank Polski S.A. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa .

 

WYDANIE NIERUCHOMOŚCI: w terminie do 30.04.2025 r., jednak nie wcześniej niż po zapłaceniu całej ceny sprzedaży Nieruchomości, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu przez Bank o maksymalnie 4 miesiące.

Informacje dotyczące Nieruchomości oraz przebieg postępowania przetargowego, w tym m.in. sposób składania ofert, kryterium wyboru i sposób wyłonienia oferty w postępowaniu jednoetapowym i dwuetapowym (możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej), informacje związane z przyjęciem oferty itp., znajdują się w dokumencie„WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO”(dalej: „Warunki”). Warunki wraz z załącznikami zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

 

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać również:

a) telefonicznie - u pana Marka Mieczyńskiego pod numerem telefonu 696-40-60-44;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: marek.mieczynski@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

 

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, w tym załączników do ogłoszenia, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w niniejszym ogłoszeniu. O zmianach w ogłoszeniu, Bank będzie informował na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl , pod nazwą ogłoszenia: „Leszno, Sikorskiego 7A”. O zmianach w załącznikach do ogłoszenia, Bank będzie informował wyłącznie osoby, którym uprzednio je udostępnił, poprzez wysłanie wiadomości email na adres e-mail wskazany w umowie o zachowaniu poufności.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego dotyczącego nieruchomości bez podania przyczyn lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości lub do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera załącznik, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl , pod nazwą: „Leszno, Sikorskiego 7A” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

Załączniki, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:

1. Warunki I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż praw do nieruchomości położonej w Lesznie (woj. wielkopolskie), ul. gen. Władysława Sikorskiego 7A wraz załącznikami.