Olsztyn,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjawarmińsko-mazurskie

Powierzchnia2 482,83 m2

Oferta aktualna od16.11.2022

Cena5 726 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa

OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OLSZTYNIE PRZY ULICY DĄBROWSZCZAKÓW 30

Przedmiotem II przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej „Przetargiem”, jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 30, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 208, o powierzchni 0,1077 ha, będącej własnością Skarbu Państwa, wraz z prawem własności posadowionych na tej nieruchomości budynków, tj.:

  1. budynków oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków odpowiednio numerami ewidencyjnymi 208;1 i 208;3, wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) biurowych, stanowiących funkcjonalnie jedną całość, zwanych dalej łącznie również „Budynkiem”,

  2. budynku oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 208;2, rodzaj budynku wg KŚT: budynki transportu i łączności (funkcjonalnie 3 garaże), zwanego dalej również „Garażem”,

oraz budowli i urządzeń trwale z nią związanych.

Dla ww. nieruchomości gruntowej i budynków Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00013512/9.

Zgodnie z opracowaniem z 2021 r. pn. „Inwentaryzacja budowlana. Budynek biurowy - oddział PKO BP SA położony w Olsztynie woj. warmińsko-mazurskie przy ul. Dąbrowszczaków 30”, powierzchnia netto Budynku wynosi 2 832,68 m 2, a powierzchnia netto Garażu wynosi 67,69 m2. Podana w inwentaryzacji powierzchnia netto nie uwzględnia redukcji powierzchni ze względu na wysokość poszczególnych pomieszczeń. „Całkowita powierzchnia użytkowa” Budynku, będąca sumą powierzchni netto wszystkich pomieszczeń, zredukowaną ze względu na ich wysokość, wynosi 2 482,83 m 2. W przypadku Garażu „całkowita powierzchnia użytkowa” jest równa powierzchni netto.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi z tzw. „najmem zwrotnym” powierzchni pod bankomat, której przedmiotem będzie część Budynku o powierzchni użytkowej wynoszącej około 2,5 m2.


Cena wywoławcza: 5 726 000,00 zł
(słownie: pięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) netto.

Wpłata wadium w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Termin zbierania ofert kończy się 19.12.2022 r., o godzinie 12:00.

Miejsce składania ofert : Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

Szczegółowe informacje o przedmiocie Przetargu, w tym dotyczące najmu zwrotnego, oraz o warunkach Przetargu, w tym w zakresie czasu i miejsca Przetargu, dokumentów dotyczących przedmiotu Przetargu, sposobu składania ofert, opisu opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości, informacji na temat wadium, informacji o możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postępowania tj. aukcji elektronicznej,
w tym projekt regulaminu aukcji elektronicznej, znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 30”, w dokumencie zatytułowanym „Warunki II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż praw do nieruchomości położonej w Olsztynie przy ulicy Dąbrowszczaków 30”, zwanym dalej „Warunkami” i załącznikach do tego dokumentu i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania” .

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać:
a) telefonicznie - u pani Justyny Łopaciuk pod numerem telefonu 722 030 549,
b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub justyna.lopaciuk@pkobp.pl.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia w sprawie Przetargu, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określonej w pkt V ppkt 3 Warunków. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Olsztyn
ul. Dąbrowszczaków 30”.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania Przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres

e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 4 do Warunków, które znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 30”.