Olsztyn,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjawarmińsko-mazurskie

Powierzchniaok.2400m2

Oferta aktualna od03.09.2021

Cena6 000 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa

PRZYGOTOWUJE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W OLSZTYNIE PRZY
UL. DĄBROWSZCZAKÓW 30

Przedmiotem sprzedaży będzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej
w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 30 , stanowiącej działkę ewidencyjną nr 208 (obręb nr 0072, Olsztyn 72), o powierzchni 0,1077 ha , wraz z prawem odrębnej własności posadowionych na tej nieruchomości budynków:

    1. oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 208;1, rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT): budynki biurowe,

    2. oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 208;3, rodzaj budynku wg KŚT: budynki biurowe,

    3. oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 208;2, o powierzchni zabudowy 85 m2, rodzaj budynku wg KŚT: budynki transportu i łączności (funkcjonalnie 3 garaże).

Budynki wymienione w pkt 1 i pkt 2 powyżej, funkcjonalnie stanowią całość o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej około 2 400 m2. Podana łączna powierzchnia użytkowa budynków biurowych ma charakter orientacyjny, dokładna powierzchnia zostanie wskazana w ogłoszeniu przetargu.

W dalszej części niniejszej informacji powyższa nieruchomość gruntowa i budynki, zwane będą łącznie „Nieruchomością”.

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą OL1O/00013512/9.

Oczekiwana cena sprzedaży Nieruchomości wynosi 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych) netto. Podana cena ma charakter orientacyjny, a cena wywoławcza zbycia Nieruchomości zostanie wskazana w ogłoszeniu przetargu.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:
a) telefonicznie - u Pani Justyny Łopaciuk pod numerem telefonu 722 030 549,
b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub justyna.lopaciuk@pkobp.pl.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie sprzedaży Nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A.
w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 1, który dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".