Przemków,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjadolnośląskie

Powierzchnia2122,16m²

Oferta aktualna od27.05.2024

Cena658 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

02-515 Warszawa ul. Puławska 15,

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W PRZEMKOWIE, ul. AKACJOWA 7

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działki ewidencyjne numer 1436 i 1438 (województwo dolnośląskie, powiat polkowicki, obręb 0001 Przemków) położonego w Przemkowie przy ulicy Akacjowej 7, o łącznej powierzchni 0,1743 ha (jeden tysiąc siedemset czterdzieści trzy metry)  wraz ze stanowiącym odrębną od gruntu własność budynkiem administracyjno-biurowym.  

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość  położona w zachodniej części gminy w miejscowości Przemków ok. 3,5 km od centrum miasta. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią bloki wielorodzinne na osiedlu zbudowanym w latach dziewięćdziesiątych. Budynek administracyjno-biurowy oddany do użytku w 1993 r. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową – droga gminna. Przystanek autobusowy komunikacji lokalnej w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE:

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej w Przemkowie uchwalonego uchwałą nr XXIII/161/08 z dnia 9 września 2008 r obszar na którym położone jest nieruchomość położony jest na terenie oznaczonym na planie graficznym symbolem MW – tereny zabudowy wielorodzinnej i towarzyszącej jej zabudowie usługowej.

Dla przedmiotowej nieruchomości zostało wydane Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku z dnia 19.09.2023 r. Zgodnie z ww. dokumentem:

  1. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 51,38 kWh/(m2 rok),
  2. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 82,95 kWh/(m2 rok),
  3. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 142,432  kWh/(m2 rok),
  4. udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: Uoze = 0,00 %,
  5. jednostkowa wielkość emisji CO2 wynosi: ECO2 = 0,03 t CO2/(m2 rok).

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY wynosi 658 000 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto.            .

TERMIN ZBIERANIA OFERT upływa w dniu 28.08.2024 r.

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa.

 

Informacje dotyczące nieruchomości, zawiera „OPIS NIERUCHOMOŚCI”. Przebieg postępowania sprzedażowego, w tym m.in. sposób składania ofert, kryterium wyboru i sposób wyłonienia oferty w postępowaniu jednoetapowym i dwuetapowym (możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej), informacje związane z przyjęciem oferty, znajduje się w dokumencie „WARUNKI POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO UPROSZCZONEGO” (dalej: „Warunki”). Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

 

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać również:

a) telefonicznie - u pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: zbigniew.perkowski@pkobp.pl  lub nieruchomosci@pkobp.pl.

 Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w niniejszym ogłoszeniu. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Przemków, ul. Akacjowa 7”

 

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego dotyczącego nieruchomości bez podania przyczyn lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości lub do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera załącznik, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą „Przemków, ul. Akacjowa 7”

i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

Załączniki, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:

  1. Opis nieruchomości
  2. Warunki postępowania konkurencyjnego uproszczonego