Przemków,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjadolnośląskie

Powierzchnia2122,16m²

Oferta aktualna od02.11.2023

Cena979 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

02-515 Warszawa ul. Puławska 15,

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W PRZEMKOWIE PRZY UL AKACJOWEJ 7.  

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działki ewidencyjne numer 1436 i 1438 (województwo dolnośląskie, powiat polkowicki, obręb 0001 Przemków) położonego w Przemkowie przy ulicy Akacjowej 7, o łącznej powierzchni 0,1743 ha (jeden tysiąc siedemset czterdzieści trzy metry)  wraz ze stanowiącym odrębną od gruntu własność budynkiem administracyjno-biurowym.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Głogowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LE1G/00036920/7.

 

Informacje o Nieruchomości:

 

  1. Dla obszaru na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie został uchwalony Plan Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej w Przemkowie uchwalonego uchwałą nr XXIII/161/08 z dnia 9 września 2008 r obszar na którym położone jest nieruchomość położony jest na terenie oznaczonym na planie graficznym symbolem MW – tereny zabudowy wielorodzinnej i towarzyszącej jej zabudowie usługowej.
  2. Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej, z trzema kondygnacjami, w tym piwnicą. Dach tradycyjny kryty papą. Wewnątrz na parterze i I piętrze okna w części biurowej plastikowe i drewniane. Posadzki betonowe, wygładzimy PCV oraz płytki PCW. Budynek wyposażony w instalacje CO, wodną, kanalizacyjną i energetyczną. Fundamenty żelbetowo- Ławowe, ściany szkielet żelbetowy ściany murowane , stropodach kryty papą. Budynek w części  W siedzibie budynku aktualnie min. biura Spółdzielni mieszkaniowej „PRZEMKO”, punkt poczty polskiej, fryzjer, gabinet masażu. W budynku na poziomie parteru i  piętra dwie pojedyncze sale o pow. Odpowiednio ok.130 i 170 m2..  Możliwości adaptacji na kawiarnię , restaurację.
  3. Na działce 1438 Firma Orange Polska S.A posiada infrastrukturę techniczną w postaci doziemnej linii kablowej ( kanalizacja kablowa) która została wybudowana przed 2008 r.
  4. Zgodnie z opracowaniem z dnia 21.01.2016 r „Inwentaryzacja  sporządzona na potrzeby określenia podstawy opodatkowania” budynku biurowego położonego w Przemkowie przy ulicy Akacjowej 7, powierzchnia netto budynku wynosi 2122,16 m², a powierzchnia będąca podstawą do opodatkowania 2011,06 m².
  5. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej- ul. Akacjowa, dz.1427.
  6. Dla nieruchomości zostało wydane świadectwo charakterystyki energetycznej z dnia 19.09.2023 r. Zgodnie z ww. dokumentem: a) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 51,38 kWh/(m2 ·rok), b) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 82,95 kWh/(m2 rok), c) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 142,432 kWh/(m2 rok), d) udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: Uoze = 0,00 %, e) jednostkowa wielkość emisji CO2 wynosi: ECO2 = 0,03 t CO2/(m2 rok)
  7. nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości.

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi   979 000 zł  (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto.

 

Termin zbierania ofert kończy się dnia 05.01.2024 r.

 

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 43ust. 1 pkt.10  UVAT (zwolnienie fakultatywne). Przedmiotowa transakcja będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych PCC zgodnie z art. 2 pkt 4 UPCC.

 

Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, o którym mowa w art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej „OP”) w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji. Stroną postępowania, o której mowa w art. 14r § 2 OP jest Bank.

 

W przypadku uznania przez organy podatkowe (w szczególności w interpretacji indywidualnej, o której mowa powyżej) za prawidłowe stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości innego niż wyżej opisane lub w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która skutkowałaby zmianą wskazanego wyżej sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości, Bank i nabywca są zobowiązani zastosować się do obowiązujących na dzień dostawy Nieruchomości przepisów prawa oraz do stanowiska wskazanego przez organy podatkowe. W każdym przypadku nabywca będzie zobowiązany do pokrycia należnego od sprzedaży Nieruchomości odpowiednio podatku VAT lub podatku PCC.

 

 

Warunki postępowania przy zbywaniu Nieruchomości w trybie konkurencyjnym uproszczonym (zwane dalej „Warunkami)” zawierające m.in. szczegółowy opis przebiegu postępowania sprzedażowego, sposób i miejsce składania ofert, informacji i dokumentów, które powinna zawierać oferta, kryterium wyboru oferty oraz sposób wyłonienia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu jednoetapowym lub dwuetapowym podane są w Załączniku nr 6 do Ogłoszenia.

 

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia umieszczony jest na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Przemków, ul. Akacjowa 7” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

 

Bank zastrzega, że podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży / umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank. Koszty sporządzenia umowy przedwstępnej / umowy sprzedaży ponosi strona kupująca.

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

  1.  telefonicznie - u Pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801;
  2.  pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub zbigniew.perkowski@pkobp.pl

 

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Ogłoszenia, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w Ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w Ogłoszeniu. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl  pod nazwą: „Przemków, ul. Akacjowa 7”.

 

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego bez podania przyczyny lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 4, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Przemków, ul. Akacjowa 7 i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

 

Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 6 do Ogłoszenia dostępne są do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Przemków, ul. Akacjowa 7” na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania".

Załączniki nr 5 zostanie wysłany drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na prośbę zainteresowanych. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

 

Załącznik nr 1 - oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i Warunkami;

Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów;

Załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta dot. własnoręczności podpisu;

Załącznik nr 4 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych;

Załącznik nr 5 - projekt regulaminu aukcji elektronicznej;

Załącznik nr 6 - warunki postępowania sprzedaży Nieruchomości.