Wołów,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjadolnośląskie

Powierzchnia334,90m²

Oferta aktualna od12.05.2016

Cena278 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,

             ul.Puławska 15, 02-515 Warszawa

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WOŁOWIE, ul. KOŚCIUSZKI 17 B

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego o powierzchni 334,9 m². Dla przedmiotowego prawa do lokalu nie założono księgi wieczystej.

 

Informacje o Nieruchomości:

 

 1. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr LIII/328/2013 z dnia 24.10.2013 r Rady Miejskiej w Wołowie lokal znajduje się w budynku zlokalizowanym, na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej na planie symbolem MW/64.
 2. zgodnie z inwentaryzacją lokalu sporządzoną w styczniu 2016 r przez Wojciecha Lebdę powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 323,43 m².
 3. lokal wymaga remontu.
 4. Lokal nadaje się na cele handlowe. Do lokalu trzy niezależne wejścia. Jedno, główne od strony południowej, drugie od frontu budynku poprzez rampę rozładunkową, trzecie od zaplecza budynku  (wewnętrzny dziedziniec). Wejście do lokalu przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W lokalu duże witryny, wysokość pomieszczeń ok. 3,60 m.
 5. nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości;

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 278 000 zł  (słownie:dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto.

 

                Planowana sprzedaż nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT. Wybór opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca przed dokonaniem dostawy lub w umowie sprzedaży złożą zgodnie oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy. Na nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości (nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych jeżeli strony dokonają skutecznie wyboru opcji opodatkowania).

 

 

Bank przyjmuje oferty do dnia 12.06.2023 r

 

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;
 2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;
 3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;
 4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");
 5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.
 6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;
 7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

 

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

 1. telefonicznie - u Pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801;
 2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub zbigniew.perkowski@pkobp.pl.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.

Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Wołów, ul. Kościuszki 17 b” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".