Ostrowiec Świętokrzyski,

Sprzedaż w trybie przetargowym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjaświętokrzyskie

Powierzchnia2935,30 m2

Oferta aktualna od09.11.2023

Cena4 833 000,00 zł

Opis

                                                         OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZETARGU

 

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OSTROWCU ŚWIETOKRZYSKIM PRZY ULICY RYNEK 8.

 

Przedmiotem III przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej „przetargiem pisemnym nieograniczonym” lub „Przetargiem”, jest:

a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej: działkę ewidencyjną nr 129/2 (Id działki: 260701_1.0036.AR_4.129/2) o powierzchni 0,0917 ha oraz działkę ewidencyjną nr 121/1 (Id działki: 260701_1.0026.AR_4.121/1) o powierzchni 0,0094 ha.

b) prawo własności posadowionego na działce nr 129/2 budynku handlowo- usługowego (wg KŚT), zwanego dalej „Budynkiem” wraz z przysługującym Bankowi prawem własności znajdujących się na ww. nieruchomości budowli oraz urządzeń trwale z nią związanych.

Nieruchomość jest objęta Księgą Wieczystą Nr KI1O/00025378/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Cena wywoławcza: 4 833 000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące  złotych) netto.

 Wpłata wadium w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

 Termin zbierania ofert kończy się 16 stycznia 2024 r., o godzinie 12:00.

 

Miejsce składania ofert: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

 Szczegółowe informacje o przedmiocie Przetargu oraz warunkach Przetargu, zwanych dalej „Warunkami”, w tym dotyczące czasu i miejsca Przetargu, dokumentów dotyczących przedmiotu Przetargu, sposobu składania ofert, opis opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości, informacje na temat wadium, możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postępowania tj. aukcji elektronicznej, w tym projekt regulaminu aukcji elektronicznej, znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Ostrowiec Świętokrzyski ul. Rynek 8” idostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

 Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać:

  1. telefonicznie - u Pana Daniela Chęć pod numerem telefonu 724 132 479;
  2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: chec@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

 Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia w sprawie Przetargu, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określonej w pkt V ppkt 3 Warunków. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Ostrowiec Świętokrzyski ul. Rynek 8”.

 Bank zastrzega sobie prawo odwołania Przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego lub do podpisania umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, zgodnie z pkt XII ppkt 1 lit. a Warunków.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres

e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 4 do warunków przeprowadzenia Przetargu, które znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Ostrowiec Świętokrzyski ul. Rynek 8”.