Rymanów,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjapodkarpackie

Powierzchnia71

Oferta aktualna od28.03.2024

Cena261 000,00 zł

Opis

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży

 

 

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RYMANOWIE PRZY ULICY WOLA 1.

 Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego nr 2 znajdujące się w zasobach Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którego powierzchnia użytkowa wynosi 71,00 m², usytuowanego na parterze, w budynku wielorodzinnym położonym w Rymanowie przy ulicy Wola 1.  

 LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość położona w centralnej części Rymanowa, w odległości 100 m od Rynku Miejskiego oraz 50 m. od drogi krajowej 28. Bardzo dobry układ architektoniczny lokalu. Lokal położony jest na parterze budynku wielorodzinnego, w ciągu lokali usługowo-handlowych.  Wejście bezpośrednio z ciągu pieszego. Bardzo duże witryny.

 UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE: Zgodnie z uchwałą nr XL/387/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” (Dz. Urz. Wij. Podkarpackiego Nr 143 poz. 2147 z dnia 4.12.2006 r.) ( z póżn. zm.): Działka nr 2930/1, obręb RYMANÓW:

Przeznaczenie: UMW- Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (90%);

                       KD-D- Tereny komunikacji-drogi dojazdowe (10%);                                   

Dla przedmiotowej nieruchomości zostało wydane Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku z dnia 14.06.2023 r. Zgodnie z ww. dokumentem:

  1. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 106,63 kWh/(m2 rok),
  2. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 81,76 kWh/(m2 rok),
  3. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 166,32 kWh/(m2 rok),
  4. udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: Uoze = 19,91 %,
  5. jednostkowa wielkość emisji CO2 wynosi: ECO2 = 0,04 t CO2/(m2 rok).

NIERUCHOMOŚC ZOSTANIE WYDANA  nabywcy w terminie do 28.02.2025 r.

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY wynosi 261 000,00  zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy zł) netto.

TERMIN ZBIERANIA OFERT upływa w dniu 28 maja 2024 r.

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa.

 

Informacje dotyczące nieruchomości, zawiera „OPIS NIERUCHOMOŚCI”. Przebieg postępowania sprzedażowego, w tym m.in. sposób składania ofert, kryterium wyboru i sposób wyłonienia oferty w postępowaniu jednoetapowym i dwuetapowym (możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej), informacje związane z przyjęciem oferty, znajduje się w dokumencie „WARUNKI POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO UPROSZCZONEGO” (dalej: „Warunki”). Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

 

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać również:

a) telefonicznie - u pana Daniela Chęć pod numerem telefonu 724 132 479;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: daniel.chec@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

 

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w niniejszym ogłoszeniu. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Rymanów ul. Wola 1”.

 Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego dotyczącego nieruchomości bez podania przyczyn lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości lub do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

 Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera załącznik, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Rymanów ul. Wola 1” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

Załączniki, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:

  1. Opis nieruchomości
  2. Warunki postępowania konkurencyjnego uproszczonego