Siemiatycze,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjapodlaskie

Powierzchnia563,78 m2

Oferta aktualna od21.06.2024

Cena604 000,00 zł

Opis

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY

 

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 15

02-515 Warszawa

 

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SIEMIATYCZACH PRZY ULICY KS. ŚCIEGIENNEGO 3.

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Siemiatyczach przy ulicy Ks. Ściegiennego 3 o powierzchni użytkowej wynoszącej 300,22 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym położonym w piwnicy o pow. 263,56 m². W dalszej części niniejszego ogłoszenia, przedmiotowy Lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku zwane będą łącznie „Lokalem”. 

 

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Bardzo dobrze usytuowany lokal w centralnej części miasta Siemiatycz, w pobliżu licznych punktów handlowo-usługowych oraz placówek urzędów państwowych. Bardzo dobry dojazd, liczne miejsca parkingowe w sąsiedztwie Lokalu.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE: Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Burmistrza Miasta Siemiatycz, obszar na którym położony jest Lokal, nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzeni.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Siemiatycze, niniejsza działka położona jest w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej, rewaloryzacji, przekształceń, modernizacji, uzupełnień zabudowy- na terenie usług lokalnych i ponadlokalnych.

 

Dla przedmiotowego Lokalu zostało wydane Świadectwo charakterystyki energetycznej z dnia 17.07.2023 r. Zgodnie z ww. dokumentem:

a. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 86,36 kWh/(m2 rok),

b. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 124,11 kWh/(m2 rok),

c. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 170,48 kWh/(m2 rok),

d. udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: Uoze = 0,00 %,

e. jednostkowa wielkość emisji CO2 wynosi: ECO2 = 0,03 t CO2/(m2 rok).

 

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY wynosi 604 000,00 zł (słownie: sześćset scztery tysięce złotych) netto.

TERMIN ZBIERANIA OFERT upływa w dniu 21 sierpnia 2024 r.

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa.

 

Informacje dotyczące nieruchomości, zawiera załącznik „OPIS NIERUCHOMOŚCI”. Przebieg postępowania sprzedażowego, w tym m.in. sposób składania ofert, kryterium wyboru i sposób wyłonienia oferty w postępowaniu jednoetapowym i dwuetapowym (możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej), informacje związane z przyjęciem oferty, znajduje się w załączniku „WARUNKI POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO UPROSZCZONEGO” (dalej: „Warunki”). Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

 Szczegółowe informacje na temat Lokalu, można uzyskać również:

a) telefonicznie - u pana Daniela Chęć pod numerem telefonu 724 132 479;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: daniel.chec@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

 Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w niniejszym ogłoszeniu. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą ogłoszenia: Siemiatycze ul. Ks. Ściegiennego 3.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego dotyczącego nieruchomości bez podania przyczyn lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości lub do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

 Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera załącznik, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą ogłoszenia: „Siemiatycze ul. Ks. Ściegiennego 3” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

Załączniki, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:

  1. Opis nieruchomości
  2. Warunki postępowania konkurencyjnego uproszczonego